Vstavaný webový server

background image

Vstavaný webový server

Nástroje (Windows)

Nástroj Toolbox poskytuje informácie o údržbe zariadenia.

Poznámka Nástroj Toolbox môžete nainštalovať z disku CD so softvérom HP, ak počítač
spĺňa systémové požiadavky.

Otvorenie nástroja Toolbox

1. Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku Štart, vyberte položku Programy alebo

Všetky programy, kliknite na položku HP, kliknite na priečinok tlačiarne a potom vyberte
ikonu s názvom tlačiarne.

2. Dvakrát kliknite na položku Predvoľby tlačiarne a potom dvakrát kliknite na položku Úlohy

údržby.

HP Utility (Mac OS X)

Pomôcka HP Utility obsahuje nástroje na konfiguráciu nastavení tlače, kalibráciu tlačiarne,
objednávanie spotrebného materiálu cez internet a vyhľadávanie informácií o technickej podpore
na webovej lokalite.

Poznámka Funkcie dostupné v pomôcke HP Utility sa líšia v závislosti od vybratej tlačiarne.
Upozornenia a indikátory úrovne atramentu poskytujú len odhady na účely plánovania. Keď
sa na displeji ovládacieho panela zobrazí správa upozorňujúca na nedostatok atramentu, mali
by ste mať pripravenú náhradnú kazetu, aby ste sa vyhli možnému oneskoreniu tlače. Kazety
nemusíte meniť, kým sa na displeji nezobrazí výzva.

Postup otvorenia pomôcky HP Utility

Dvakrát kliknite na ikonu HP Utility. Ikona sa nachádza v priečinku Hewlett-Packard v priečinku
Applications (Aplikácie) na najvyššej úrovni pevného disku.

Vstavaný webový server

Keď je tlačiareň pripojená k sieti, pomocou domovskej stránky tlačiarne (vstavaného webového
servera alebo servera EWS) môžete zobraziť informácie o stave, zmeniť nastavenia a spravovať
tlačiareň z počítača.

Poznámka Zoznam systémových požiadaviek pre vstavaný webový server nájdete v časti
Špecifikácie vstavaného webového servera.
Na zobrazenie alebo zmenu niektorých nastavení sa môže vyžadovať heslo.
Vstavaný webový server možno otvoriť a používať bez toho, aby bol pripojený na internet.
Niektoré funkcie však nebudú k dispozícii.

Nástroje na spravovanie tlačiarne

211