Zapnutie a vypnutie bezdrôtového rádiového pripojenia

background image

Zapnutie a vypnutie bezdrôtového rádiového pripojenia

Zobrazenie a tlač sieťových nastavení

Prehľad nastavení siete môžete zobraziť na ovládacom paneli tlačiarne alebo v softvéri od
spoločnosti HP dodanom s tlačiarňou. Môžete vytlačiť podrobnejšiu stranu konfigurácie siete,
ktorá obsahuje zoznam všetkých dôležitých nastavení siete, ako je adresa IP, rýchlosť pripojenia,
server DNS a server mDNS. Ďalšie informácie nájdete v časti Vysvetlivky ku konfiguračnej
stránke siete.

Zapnutie a vypnutie bezdrôtového rádiového pripojenia

Bezdrôtové rádiové pripojenie je v predvolenom nastavení zapnuté, čo označuje modrý indikátor
na prednej strane tlačiarne. Zariadenie je pripojené k bezdrôtovej sieti len pri zapnutom rádiovom

Príloha D

208

Nastavenie siete

background image

pripojení. Ak však používate pripojenie USB, rádiové pripojenie musí byť vypnuté. V takom
prípade môžete rádiové spojenie vypnúť.
1. Dotknite sa tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a potom položky Sieť.
2. Dotknite sa položky Bezdrôtové a potom možnosti Zapnúť, ak chcete zapnúť rádiové

pripojenie, alebo sa dotknite možnosti Vypnúť, ak chcete vypnúť rádiové pripojenie.