Zmena nastavenia adresy IP

background image

Zmena nastavenia adresy IP

Vynulovanie nastavení siete

Nastavenie rýchlosti prepojenia

Rýchlosť prenosu údajov v sieti je možné meniť. Predvolené je nastavenie Automaticky.
1. Dotknite sa tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a potom položky Sieť.
2. Vyberte položku Rozšírené nastavenie a potom sa dotknite položky Rýchlosť linky.
3. Dotknite sa čísla vedľa rýchlosti prepojenia, ktoré zodpovedá vášmu sieťovému hardvéru.

Zobrazenie nastavenia adresy IP

Zobrazenie adresy IP tlačiarne:

Vytlačte konfiguračnú stránku siete. Ďalšie informácie nájdete v časti Vysvetlivky ku
konfiguračnej stránke siete.

Otvorte softvér od spoločnosti HP (Windows), dvakrát kliknite na položku Odhadované
úrovne atramentu
a kliknite na kartu Informácie o zariadení. Adresa IP je uvedená v časti
Informácie o sieti.

Zmena nastavenia adresy IP

Predvolenou hodnotou nastavenia adresy IP je Automaticky. V tomto nastavení sa adresa IP
nastaví automaticky. Pokročilí používatelia však môžu manuálne zmeniť nastavenia, napríklad
adresu IP, masku podsiete alebo predvolenú bránu.

Upozornenie Pri manuálnom priraďovaní adresy IP postupuje opatrne. Ak počas inštalácie
zadáte neplatnú adresu IP, sieťové komponenty sa nebudú môcť spojiť s tlačiarňou.

1. Dotknite sa tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a potom položky Sieť.
2. Dotknite sa položky Rozšírené nastavenie a potom položky Nastavenie adresy IP.
3. Zobrazí sa hlásenie s upozornením, že zmenou adresy IP sa odstráni tlačiareň zo siete.

Pokračujte dotykom tlačidla OK.

4. V predvolenom nastavení sa zvolí možnosť Automaticky. Ak chcete nastavenia zmeniť

manuálne, dotknite sa položky Manuálne a zadajte príslušné údaje pre nasledujúce
nastavenia:

Adresa IP

Maska podsiete

Predvolená brána

DNS adresa

5. Zadajte zmeny a potom sa dotknite tlačidla Hotovo.

Zmena predvolených nastavení siete

209