Vynulovanie nastavení siete

background image

Vynulovanie nastavení siete

Vynulovanie hesla správcu a nastavení siete:
1. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a

potom sa dotknite položky Sieť.

2. Dotknite sa položky Obnoviť predvolené nastavenia siete a potom sa dotknite možnosti

Áno.
Zobrazí sa hlásenie, že boli obnovené predvolené nastavenia siete.

Poznámka Vytlačte konfiguračnú stránku siete a skontrolujte, či sú obnovené pôvodné
nastavenia siete. Ďalšie informácie nájdete v časti Vysvetlivky ku konfiguračnej stránke siete.