Zmena typu pripojenia

background image

Zmena typu pripojenia

Po nainštalovaní softvéru HP a pripojení tlačiarne k počítaču alebo sieti môžete pomocou softvéru
HP zmeniť typ pripojenia (napríklad z pripojenia prostredníctvom rozhrania USB na bezdrôtové
pripojenie).

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu

205

background image

Poznámka Počas procesu inštalácie sa môže zobraziť výzva na dočasné pripojenie kábla
USB.

Zmena z pripojenia USB na bezdrôtové pripojenie
Postupujte podľa pokynov pre váš operačný systém.

Windows
1.
Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku Štart, vyberte položku Programy alebo

Všetky programy, kliknite na položku HP, vyberte názov tlačiarne a potom kliknite na
položku Nastavenie a softvér tlačiarne.

2. Kliknite na položku Pripojiť novú tlačiareň a potom kliknite na položku Konvertovať

tlačiareň pripojenú cez rozhranie USB na bezdrôtovo pripojenú tlačiareň.

3. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Mac OS X
1.
Otvorte pomôcku HP Utility. Ďalšie informácie nájdete v časti Postup otvorenia pomôcky HP

Utility.

2. Kliknite na položku Applications (Aplikácie) na paneli s nástrojmi pomôcky HP Utility.
3. Dvakrát kliknite na položku HP Setup Assistant a potom postupujte podľa pokynov na

obrazovke.

Zmena z bezdrôtového pripojenia na pripojenie USB
Ak chcete zmeniť bezdrôtové pripojenie na pripojenie USB, zapojte kábel USB do tlačiarne.

Poznámka Ak používate počítač so systémom Mac OS X, pridajte tlačiareň do tlačového
frontu. Kliknite na položku System Preferences (Predvoľby systému) na paneli Dock, kliknite
na položku Print & Fax (Tlač a fax) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) v časti Hardware
(Hardvér), kliknite na položku + a potom vyberte tlačiareň.