Test bezdrôtového pripojenia

background image

Test bezdrôtového pripojenia

Vytlačením testovacej strany bezdrôtovej siete získate informácie o bezdrôtovom pripojení
tlačiarne. Testovacia strana bezdrôtovej siete poskytuje informácie o stave tlačiarne, jej adrese
MAC a adrese IP. Ak je tlačiareň pripojená k sieti, testovacia stránka zobrazí podrobnosti o
nastaveniach siete.

Tlač stránky testu bezdrôtovej siete
1.
Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a

potom sa dotknite položky Sieť.

2. Dotknite sa tlačidla Tlačiť správu o teste bezdrôtovej siete.