Pripojenie tlačiarne zadaním kódu PIN

background image

Pripojenie tlačiarne zadaním kódu PIN

1. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a

potom sa dotknite položky Sieť.

2. Dotknite sa položky Wi-Fi Protected Setup a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Po zobrazení výzvy sa dotknite položky PIN. Na displeji sa zobrazí kód PIN funkcie WPS.
4. Otvorte pomôcku alebo softvér konfigurácie pre bezdrôtový smerovač alebo bezdrôtový

prístupový bod a potom zadajte kód PIN funkcie WPS.

Poznámka Ďalšie informácie o používaní nástroja na konfiguráciu získate v
dokumentácii dodanej so smerovačom alebo bezdrôtovým prístupovým bodom.
Počkajte približne dve minúty. Ak sa tlačiareň úspešne pripojí, indikátor bezdrôtového
rozhrania prestane blikať a začne svietiť.