Pripojenie tlačiarne stlačením tlačidla

background image

Pripojenie tlačiarne stlačením tlačidla

1. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a

potom sa dotknite položky Sieť.

2. Dotknite sa položky Wi-Fi Protected Setup a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Po zobrazení výzvy stlačte tlačidlo.
4. Na bezdrôtovom smerovači alebo prístupovom bode stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo

WPS. Počkajte približne dve minúty. Ak sa tlačiareň úspešne pripojí, indikátor bezdrôtového
rozhrania prestane blikať a začne svietiť.