Nastavenie tlačiarne pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS)

background image

Nastavenie tlačiarne pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Nastavenie tlačiarne pomocou vstavaného webového servera (EWS)

Poznámka Ak ste už tlačiareň použili s iným typom pripojenia, ako je napríklad pripojenie
prostredníctvom rozhrania USB, podľa pokynov v časti Zmena typu pripojenia nastavte
tlačiareň v bezdrôtovej sieti.

Nastavenie tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa)

Okrem povolenia základných funkcií tlačiarne môžete pomocou softvéru tlačiarne HP dodaného
spolu s tlačiarňou nastaviť bezdrôtovú komunikáciu.
Ak ste už tlačiareň použili s iným typom pripojenia, ako je napríklad pripojenie prostredníctvom
rozhrania USB, podľa pokynov v časti Zmena typu pripojenia nastavte tlačiareň v bezdrôtovej
sieti.

Nastavenie tlačiarne pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete

Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete umožňuje jednoduchý spôsob nastavenia a správy
bezdrôtového pripojenia tlačiarne priamo z jej ovládacieho panela.
1. Nastavte hardvér tlačiarne. Pozrite si úvodnú príručku alebo inštalačnú príručku dodanú s

tlačiarňou.

2. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava), položky Nastavenie a

potom sa dotknite položky Sieť.

3. Dotknite sa položky Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete a potom vyberte možnosť

OK.

4. Nastavenie dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka Ak nemôžete nájsť názov bezdrôtovej siete (SSID) a príslušné heslo (prístupová
fráza WPA, kľúč WEP), pozrite si časť Skôr než začnete.

Nastavenie tlačiarne pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Funkcia Wi-Fi Protected Setup (WPS) umožňuje rýchlo nastaviť tlačiareň v bezdrôtovej sieti bez
toho, aby bolo potrebné zadávať názov (SSID), heslo (prístupová fráza WPA, kľúč WEP) alebo
iné nastavenia bezdrôtovej siete.

Poznámka Bezdrôtové pripojenie nastavujte pomocou funkcie WPS len v prípade, ak sa v
bezdrôtovej sieti používa šifrovanie údajov WPA. Ak sa v bezdrôtovej sieti používa šifrovanie
WEP alebo ak sa v nej šifrovanie nepoužíva vôbec, na nastavenie tlačiarne v bezdrôtovej sieti
použite jeden z ďalších spôsobov uvedených v tejto časti.

Príloha D

204

Nastavenie siete

background image

Poznámka Ak chcete použiť nastavenie WPS, bezdrôtový smerovač alebo bezdrôtový
prístupový bod musia podporovať nastavenie WPS. Na smerovačoch, ktoré podporujú

nastavenie WPS, sa často nachádza tlačidlo

(WPS) alebo tlačidlo označené skratkou

WPS.

Na nastavenie tlačiarne pomocou funkcie WPS môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

Metóda stlačenia tlačidla: Použite tlačidlo

(WPS) alebo tlačidlo so skratkou WPS (ak je k

dispozícii) na smerovači.

Zadanie kódu PIN: V softvéri na konfiguráciu smerovača zadajte kód PIN vygenerovaný
tlačiarňou.