Zmena nastavení kopírovania

background image

Zmena nastavení kopírovania

Kopírovanie dokumentov

Z ovládacieho panela tlačiarne môžete vytvárať kvalitné kópie.

Postup kopírovania dokumentov
1.
Skontrolujte, či je v hlavnom zásobníku vložený papier. Ďalšie informácie nájdete v

časti Vkladanie médií.

2. Položte predlohu lícom nadol na sklenenú podložku skenera alebo ju vložte lícom

nahor do automatického podávača dokumentov. Ďalšie informácie nájdete v
častiach Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a Vloženie originálu do
automatického podávača dokumentov (ADF).

Poznámka Ak kopírujete fotografiu, položte ju na skenovaciu sklenenú
podložku smerom nadol podľa ikony zobrazenej na okraji skenovacej sklenenej
podložky.

3. Dotknite sa tlačidla Kopírovať.
4. Zmeňte ľubovoľné ďalšie nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena

nastavení kopírovania.

5. Ak chcete začať kopírovať, dotknite sa položky Spustiť čiernobielo alebo Spustiť

farebne.

Poznámka Ak je originál farebný, výberom položky Spustiť čiernobielo
získate čiernobielu kópiu farebného originálu, zatiaľ čo výberom položky
Spustiť farebne získate plnofarebnú kópiu farebného originálu.

Zmena nastavení kopírovania

Kopírovacie úlohy môžete prispôsobiť použitím rozličných nastavení dostupných z
ovládacieho panela tlačiarne vrátane nasledujúcich:

Počet kópií

Veľkosť papiera kópie

Typ papiera kópie

Rýchlosť alebo kvalita kopírovania

44

Kopírovanie

background image

Svetlejšie/tmavšie nastavenia

Úprava veľkosti predlôh na rôzne veľkosti papierov

Tieto nastavenia môžete použiť pre jednotlivé kopírovacie úlohy alebo ich môžete
uložiť na použitie ako predvolené nastavenia pre budúce úlohy.

Postup zmeny nastavení kopírovania pre jednu úlohu
1.
Dotknite sa tlačidla Kopírovať.
2. Vyberte nastavenia funkcie kopírovania, ktoré chcete zmeniť.
3. Dotknite sa tlačidla Spustiť čiernobielo alebo Spustiť farebne.

Uloženie aktuálnych nastavení ako predvolených pre budúce úlohy
1.
Dotknite sa tlačidla Kopírovať.
2. Vykonajte ľubovoľné zmeny nastavení funkcie kopírovania a potom sa dotknite

tlačidla Nastavenia.

3. Dotknite sa tlačidla (šípka nadol) a potom vyberte položku Nastaviť ako nové

predvoľby.

4. Dotknite sa tlačidla Áno, zmeniť predvolené nastavenia a potom vyberte položku

Hotovo.

Zmena nastavení kopírovania

45

background image

5