Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre rozlíšené zvonenie

background image

Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre rozlíšené zvonenie

Mnoho telekomunikačných spoločností ponúka službu rozlišujúcich vzorov zvonení,
ktorá umožňuje mať na jednej linke niekoľko telefónnych čísel. Keď si predplatíte túto
službu, každému číslu bude priradený iný vzor zvonenia. Tlačiareň môžete nastaviť
tak, aby odpovedala na prichádzajúce volania s konkrétnym vzorom zvonenia.
Ak pripojíte tlačiareň na linku s rozlišujúcimi vzormi zvonení, požiadajte
telekomunikačného operátora o pridelenie jedného vzoru zvonenia pre hlasové volania
a druhého pre faxové volania. Spoločnosť HP odporúča požiadať pre faxové číslo o
dvojité alebo trojité zvonenie. Keď tlačiareň zistí príslušný vzor zvonenia, odpovie na
volanie a prijme fax.

Tip Pomocou funkcie rozpoznania vzoru zvonenia na ovládacom paneli tlačiarne
môžete tiež nastaviť rozlíšené zvonenie. Pomocou tejto funkcie tlačiareň
rozpoznáva a nahráva vzor zvonenia prichádzajúceho hovoru a podľa hovoru
automaticky určuje rozlíšený vzor zvonenia, ktorý faxovým hovorom priradil
telekomunikačný operátor.

Ak nemáte službu rozlíšeného zvonenia, použite pôvodný vzor zvonenia, ktorý je
Všetky zvonenia.

Poznámka Tlačiareň nemôže prijímať faxy, ak je hlavné telefónne číslo vyvesené.

Zmena vzoru zvonenia odpovede pre rozlíšené zvonenie
1.
Skontrolujte, či je tlačiareň nastavená na automatické odpovedanie na faxové

volania.

2. Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
3. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Rozšírené

nastavenie faxu.

4. Dotknite sa tlačidla Rozlíšené zvonenie.
5. Zobrazí sa hlásenie, že toto nastavenie by sa nemalo meniť, pokiaľ nemáte na

rovnakej telefónnej linke viac čísel. Pokračujte dotykom tlačidla Áno.

6. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Dotknite sa vzoru zvonenia, ktorý telekomunikačný operátor priradil faxovým
hovorom.
– Alebo –

Dotknite sa položky Rozpoznanie vzoru zvonenia a postupujte podľa pokynov
na ovládacom paneli tlačiarne.

Poznámka Ak funkcia rozpoznávania vzoru zvonenia nezaznamená príslušný
vzor zvonenia alebo ak túto funkciu zrušíte, skôr ako sa vykoná, vzor zvonenia
sa automaticky nastaví na predvolenú hodnotu Všetky zvonenia.

Poznámka Ak používate telefónny systém pobočkovej ústredne s rozdielnymi
vzormi zvonenia pre interné a externé hovory, na faxové číslo musíte volať z
externého čísla.

Kapitola 5

64

Fax