Nastavenie režimu odpovedania (automatická odpoveď)

background image

Nastavenie režimu odpovedania (automatická odpoveď)

Režim odpovedania určuje, či tlačiareň prijíma prichádzajúce volania.

Zapnutím funkcie Automatická odpoveď nastavíte tlačiareň tak, aby automaticky
odpovedala na faxy. Tlačiareň bude odpovedať na všetky prichádzajúce volania a
faxy.

Po vypnutí funkcie Automatická odpoveď môžete prijímať faxy len manuálne. V
tomto prípade musíte osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania, inak
tlačiareň tieto faxy neprijme.

Nastavenie režimu odpovede
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Základné nastavenie faxu.
3. Dotknite sa tlačidla Automatická odpoveď a potom vyberte položku Zapnúť alebo

Vypnúť.