Nastavenie počtu zvonení pred odpovedaním

background image

Nastavenie počtu zvonení pred odpovedaním

Ak zapnete nastavenie Automatická odpoveď, môžete určiť počet zvonení, po ktorom
zariadenie automaticky odpovie na prichádzajúce volanie.
Nastavenie Počet zvonení pred odpovedaním je dôležité v prípade, ak máte na tej
istej telefónnej linke ako tlačiareň pripojený aj záznamník a chcete, aby záznamník
odpovedal na telefonát skôr ako tlačiareň. Počet zvonení do odpovedania musí byť
nastavený pre tlačiareň na väčšiu hodnotu ako pre záznamník.
Môžete napríklad nastaviť pre záznamník nízky počet zvonení a pre tlačiareň
maximálny počet zvonení do odpovedania. (Maximálny počet zvonení sa líši pre
jednotlivé krajiny/regióny.) V tomto nastavení bude na volania odpovedať telefónny
záznamník a tlačiareň bude sledovať linku. Ak tlačiareň zistí faxové tóny, prijme fax. Ak
je prichádzajúce volanie hlasové, záznamník nahrá odkaz.

Nastavenie počtu zvonení na odpoveď
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Základné nastavenie faxu.
3. Dotknite sa tlačidla Počet zvonení na odpoveď.

Zmena nastavení faxu

63

background image

4. Dotykom tlačidla (šípka nahor) alebo (šípka nadol) môžete zmeniť počet

zvonení.

5. Dotykom tlačidla Hotovo prijmite nastavenie.