Konfigurácia hlavičky faxu

background image

Konfigurácia hlavičky faxu

Nastavenie režimu odpovedania (automatická odpoveď)

Nastavenie počtu zvonení pred odpovedaním

Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre rozlíšené zvonenie

Nastavenie typu voľby

Nastavenie možností opakovanej voľby

Nastavenie rýchlosti faxovania

Nastavenie hlasitosti zvukov faxu

Konfigurácia hlavičky faxu

V hlavičke faxu v hornej časti každého faxu, ktorý odošlete, sa vytlačí vaše meno a
faxové číslo. Spoločnosť HP odporúča nastaviť hlavičku faxu pomocou softvéru

Kapitola 5

62

Fax

background image

tlačiarne HP dodaného s tlačiarňou. Hlavičku faxu môžete nastaviť aj prostredníctvom
ovládacieho panela tlačiarne podľa opisu v tejto príručke.

Poznámka V niektorých krajinách/regiónoch je údaj v hlavičke faxu povinný zo
zákona.

Nastavenie alebo zmena hlavičky faxu
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Základné nastavenie faxu.
3. Dotknite sa tlačidla Hlavička faxu.
4. Zadajte vaše meno alebo názov spoločnosti a potom sa dotknite tlačidla Hotovo.
5. Zadajte vaše faxové číslo a potom sa dotknite tlačidla Hotovo.