Zmena nastavení faxu

background image

Zmena nastavení faxu

Po dokončení krokov v úvodnej príručke dodanej s tlačiarňou zmeňte vykonaním
nasledujúcich krokov úvodné nastavenia alebo nakonfigurujte iné možnosti faxovania.