Požiadavky pre funkcie Fax do PC a Fax do Mac

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Požiadavky pre funkcie Fax do PC a Fax do Mac

Aktivovanie funkcií Fax do PC a Fax do Mac

Úprava nastavení funkcií Fax do PC a Fax do Mac

Požiadavky pre funkcie Fax do PC a Fax do Mac

Správcovský počítač, ktorý aktivoval funkciu Fax do PC alebo Fax do Mac, musí
byť neustále zapnutý. Iba jeden počítač môže fungovať ako správcovský počítač
funkcie Fax do PC alebo Fax do Mac.

Počítač alebo server s cieľovým priečinkom musí byť vždy zapnutý. Cieľový počítač
musí byť v prebudenom stave. Faxy nemožno prijímať, ak je počítač v režime
spánku alebo v režime dlhodobého spánku.

Vo vstupnom zásobníku musí byť vložený papier. Ďalšie informácie nájdete v časti
Vkladanie médií.

Kapitola 5

58

Fax

background image

Aktivovanie funkcií Fax do PC a Fax do Mac
V počítači so systémom Windows môžete na aktiváciu funkcie Fax do PC použiť
Sprievodcu nastavením digitálneho faxu. Na počítači Macintosh môžete použiť
pomôcku HP Utility.

Postup nastavenia funkcie Fax do PC (Windows)
1.
Na pracovnej ploche počítača kliknite na ponuku Štart, vyberte položku Programy

alebo Všetky programy, vyberte priečinok pre tlačiareň HP a potom vyberte svoju
tlačiareň HP.

2. Dvakrát kliknite na tlačidlo Akcie faxu a potom dvakrát kliknite na tlačidlo

Sprievodca nastavením digitálneho faxu.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie funkcie Fax do Mac (Mac OS X)
1.
Otvorte pomôcku HP Utility. Ďalšie informácie nájdete v časti HP Utility (Mac OS

X).

2. Kliknite na ikonu Applications (Aplikácie) na paneli s nástrojmi pomôcky HP Utility.
3. Dvakrát kliknite na položku HP Setup Assistant a potom postupujte podľa

pokynov na obrazovke.

Úprava nastavení funkcií Fax do PC a Fax do Mac
Nastavenia funkcie Fax do PC môžete kedykoľvek aktualizovať z počítača pomocou
Sprievodcu nastavením digitálneho faxu. Nastavenia funkcie Fax do Mac môžete
aktualizovať z pomôcky HP Utility.
Funkciu Fax do PC alebo Fax do Mac môžete vypnúť a zakázať tak tlač faxov z
ovládacieho panela tlačiarne.

Úprava nastavení z ovládacieho panela tlačiarne
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu, položky Základné nastavenie faxu a potom

položky Fax do PC.

3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť. Zmeniť možno nasledujúce nastavenie:

Zobraziť názov hostiteľa počítača: Zobrazenie názvu počítača, ktorý je
nastavený na spravovanie funkcie Fax do PC alebo Fax do Mac.

Vypnúť: Vypnutie funkcie Fax do PC alebo Fax do Mac.

Poznámka Pomocou softvéru tlačiarne HP v počítači zapnite funkciu Fax
do PC alebo Fax do Mac.

Zakázať tlač faxu: Ak chcete tlačiť faxy pri prijatí, vyberte túto možnosť. Ak
vypnete tlač, farebné faxy sa budú stále tlačiť.

Prijímanie faxov

59