Poslanie faxov ďalej na iné číslo

background image

Poslanie faxov ďalej na iné číslo

Tlačiareň môžete nastaviť na preposlanie faxov na iné faxové číslo. Prijatý farebný fax
sa prepošle ako čiernobiely.
Odporúčame skontrolovať, či je číslo, na ktoré odosielate ďalej, funkčnou faxovou
linkou. Odošlite kontrolný fax, aby ste sa uistili či faxový prístroj môže prijímať faxy.

Preposielanie faxov z ovládacieho panela tlačiarne
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom vyberte položku Nastavenie.
2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Rozšírené

nastavenie faxu.

3. Dotknite sa položky Preposielanie faxu.
4. Dotykom tlačidla Zapnuté (Tlačiť a preposlať) vytlačte a prepošlite fax alebo

výberom položky Zapnuté (Preposlať) prepošlite fax.

Poznámka Ak tlačiareň nemôže preposlať fax do určeného faxového
zariadenia (napríklad preto, že nie je zapnuté), vytlačí ho. Ak je tlačiareň
nastavená tak, aby tlačila správy o chybách prijatých faxov, vytlačí aj správu o
chybe.

5. Po výzve zadajte číslo faxového zariadenia, ktoré bude prijímať preposlané faxy, a

potom sa dotknite tlačidla Done (Hotovo). Zadajte požadované informácie pre
každú z nasledujúcich výziev: počiatočný dátum, počiatočný čas, konečný dátum a
konečný čas.

6. Preposielanie faxov je aktivované. Dotknutím sa tlačidla OK potvrďte výber.

Ak tlačiareň stratí napájanie, keď je zapnutá možnosť preposielania faxov, uloží
nastavenie možnosti preposielania faxov a telefónne číslo. Keď sa obnoví
napájanie tlačiarne, možnosť preposielania faxov bude stále nastavená na hodnotu
On (Zapnuté).

Poznámka Preposielanie faxov môžete zrušiť výberom položky Vypnúť v
ponuke Preposielanie faxov.

Prijímanie faxov

55