Opakovaná tlač prijatých faxov z pamäte

background image

Opakovaná tlač prijatých faxov z pamäte

Ak ste nastavili režim Záložný fax na hodnotu Zapnúť, tlačiareň bude ukladať prijaté
faxy do pamäte bez ohľadu na to, či je v chybovom stave, alebo nie.

Poznámka Po zaplnení pamäte sa pri prijatí nových faxov prepíšu najstaršie
vytlačené faxy. Ak sú všetky faxy uložené v pamäti zatiaľ nevytlačené, tlačiareň
nebude prijímať žiadne faxové volania, kým faxy uložené v pamäti nevytlačíte
alebo neodstránite. Faxy v pamäti môžete tiež odstrániť z bezpečnostných dôvodov
alebo z dôvodov ochrany súkromia.

V závislosti od veľkosti faxov uložených v pamäti môžete opakovane vytlačiť až osem
posledných vytlačených faxov, ak sú ešte stále uložené v pamäti. Môžete napríklad
potrebovať opakovane vytlačiť faxy, keď stratíte kópiu posledného výtlačku.

Opätovná tlač faxov z pamäte pomocou ovládacieho panela tlačiarne
1.
Skontrolujte, či je v hlavnom zásobníku vložený papier. Ďalšie informácie nájdete v

časti Vkladanie médií.

2. Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom vyberte položku Nastavenie.
3. Dotknite sa položky Nastavenie faxu, položky Nástroje faxu, a potom vyberte

možnosť Opätovná tlač faxov z pamäte.
Faxy sa vytlačia v opačnom poradí, v akom boli prijaté, t. j. najskôr sa vytlačí
posledný prijatý fax atď.

4. Ak chcete zastaviť opakovanú tlač faxov z pamäte, dotknite sa tlačidla (tlačidlo

Zrušiť).