Nastavenie záložného faxu

background image

Nastavenie záložného faxu

V závislosti od vašich preferencií a bezpečnostných požiadaviek môžete nastaviť
tlačiareň tak, aby ukladala všetky prijaté faxy, len faxy prijaté počas poruchy tlačiarne
alebo aby neukladala žiadne prijaté faxy.
K dispozícii sú nasledujúce režimy záložného faxu:

Zapnúť

Predvolená hodnota nastavenia. Keď je položka Záložný fax nastavená
na hodnotu Zapnúť, tlačiareň bude ukladať všetky prijaté faxy do
pamäte. To umožňuje znova vytlačiť až osem naposledy vytlačených
faxov, ak sú ešte uložené v pamäti.

Poznámka Ak sa blíži zaplnenie pamäte tlačiarne, pri prijatí nových
faxov sa prepíšu najstaršie vytlačené faxy. Ak sa pamäť zaplní
nevytlačenými faxmi, tlačiareň prestane prijímať prichádzajúce faxové
volania.

Poznámka Obmedzené možnosti pamäte spôsobujú, že veľmi veľký
fax, napríklad veľmi detailná farebná fotografia, sa pri prijatí nemusí
zmestiť do pamäte.

Zapnutý len v
prípade chyby

Po zapnutí tejto možnosti bude tlačiareň ukladať faxy do pamäte len v
prípade chyby, ktorá zabráni tlačiarni vytlačiť faxy (napríklad ak sa minul
papier v tlačiarni). Tlačiareň bude pokračovať v ukladaní prijatých faxov
hneď po uvoľnení pamäte. (Ak sa pamäť zaplní, tlačiareň prestane
prijímať prichádzajúce faxové volania.) Po odstránení chyby sa faxy
uložené v pamäti automaticky vytlačia a následne odstránia z pamäte.

Vypnúť

Faxy sa nikdy neukladajú do pamäte. Z bezpečnostných dôvodov môžete
napríklad vypnúť možnosť Záložný fax. V prípade chyby, ktorá zabráni

Prijímanie faxov

53

background image

tlačiarni tlačiť (napríklad ak sa minie papier v tlačiarni), tlačiareň zastaví
prijímanie prichádzajúcich faxových volaní.

Poznámka Ak je záložný fax zapnutý a vypnete tlačiareň, všetky faxy uložené v
pamäti sa odstránia vrátane nevytlačených faxov, ktoré mohli byť prijaté, kým bola
tlačiareň v chybovom stave. V takom prípade sa musíte obrátiť na odosielateľov,
aby vám znova odoslali všetky nevytlačené faxy. Zoznam faxov, ktoré ste dostali,
získate po vytlačení položky Faxový denník. Keď tlačiareň vypnete, Faxový
denník
sa neodstráni.

Nastavenie funkcie záložného faxu z ovládacieho panela tlačiarne
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom vyberte položku Nastavenie.
2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Rozšírené

nastavenie faxu.

3. Dotknite sa tlačidla Záložný príjem faxov.
4. Dotknite sa tlačidla Zapnúť, Zapnutý len v prípade chyby alebo Vypnúť.