Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy

background image

Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy

Pre prijímané faxy môžete nastaviť veľkosť papiera. Vybratá veľkosť papiera by sa
mala zhodovať s veľkosťou papiera, ktorý je vložený v hlavnom zásobníku. Faxy
možno tlačiť len na papier s veľkosťou Letter, A4 alebo Legal.

Poznámka Keď sa prijíma fax a v hlavnom zásobníku je vložený papier
nesprávnej veľkosti, fax sa nevytlačí a na displeji sa zobrazí hlásenie o chybe.
Vložte papier veľkosti Letter, A4 alebo Legal a potom dotknutím sa tlačidla OK
vytlačte fax.

Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy prostredníctvom ovládacieho
panela tlačiarne
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom vyberte položku Nastavenie.
2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Základné

nastavenie faxu.

3. Dotknite sa tlačidla Veľkosť papiera pre fax a potom vyberte niektorú možnosť.