Prijímanie faxov

background image

Prijímanie faxov

Faxy môžete prijímať automaticky alebo manuálne. Ak vypnete možnosť Automatická
odpoveď
, môžete prijímať faxy len ručne. Ak zapnete možnosť Automatická
odpoveď
(predvolené nastavenie), tlačiareň bude automaticky prijímať prichádzajúce
volania a faxy po počte zvonení určenom nastavením Počet zvonení pred
odpovedaním
. (Predvolená hodnota nastavenia Počet zvonení pred odpovedaním
je päť zazvonení.)
Ak prijmete fax veľkosti Legal alebo väčšej a tlačiareň nie je nastavená na použitie
papiera veľkosti Legal, tlačiareň zmenší fax tak, aby sa zmestil na vložený papier. Ak
vypnete funkciu Automatická redukcia, tlačiareň vytlačí fax na dvoch stranách.

Poznámka Ak kopírujete dokument počas prijímania faxu, fax sa uloží do pamäte
tlačiarne, až kým sa nedokončí kopírovanie. To môže zmenšiť počet strán faxu
uložených v pamäti.