Tlač potvrdení faxov

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Tlač potvrdení faxov

Tlač správ o chybách faxu

Tlač a zobrazenie protokolu faxu

Vymazanie obsahu faxového denníka

Tlač podrobností o poslednej faxovej transakcii

Tlač správy o identifikácii volajúceho

Zobraziť históriu hovorov

Tlač potvrdení faxov

Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní faxu v tlačenej forme, ešte pred
odoslaním faxu postupujte podľa týchto pokynov. Vyberte Zapnuté (Odoslať fax)
alebo Zapnuté (Odoslať a prijať).
Predvoleným nastavením potvrdzovania je nastavenie Vypnúť. Znamená to, že
potvrdenie sa netlačí pre každý odoslaný alebo prijatý fax. Po každej transakcii sa na
displeji ovládacieho panela na krátky čas zobrazí správa s potvrdením, či bol fax
úspešne odoslaný.

Poznámka Ak vyberiete položku Zapnuté (Odoslať fax) alebo položku Zapnuté
(Odoslať a prijať)
a skenujete fax na účely odoslania z pamäte alebo používate
možnosť Skenovať a faxovať, môžete do správy o potvrdení odoslania faxu vložiť
obrázok prvej strany faxu.

Povolenie potvrdenia faxu
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Správy faxu.
3. Dotknite sa tlačidla Potvrdenie faxu.
4. Dotykom vyberte jednu z nasledujúcich možností.

Vypnuté

Pri úspešnom odoslaní a príjme faxov sa netlačí správu s potvrdením.
Toto nastavenie je predvolené.

Zapnuté
(Odoslať fax)

Tlač správy o potvrdení pre každý odoslaný fax.

Zapnuté (Prijať
fax)

Tlač správy o potvrdení pre každý prijatý fax.

Kapitola 5

68

Fax

background image

Zapnuté
(Odoslať a prijať)

Tlač správy o potvrdení pre každý odoslaný a prijatý fax.

Postup zahrnutia obrázka faxu do správy
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Správy faxu a potom položky Potvrdenie faxu.
3. Dotknite sa položky Zapnuté (Odoslať fax) alebo položky Zapnuté (Poslať a

prijať).

4. Dotknite sa položky Potvrdenie faxu s obrázkom.