Použitie správ

background image

Použitie správ

Tlačiareň môžete nastaviť tak, aby automaticky tlačila chybové správy a potvrdzujúce
správy pre každý odoslaný a prijatý fax. Podľa potreby môžete manuálne vytlačiť aj
systémové správy, ktoré poskytujú užitočné systémové informácie o tlačiarni.
V predvolenom nastavení tlačiareň vytlačí správu len v prípade problému s odoslaním
alebo prijatím faxu. Po každej transakcii sa na displeji ovládacieho panela na krátky
čas objaví potvrdzujúce hlásenie oznamujúce, či bol fax úspešne odoslaný.

Poznámka Ak správy nie sú čitateľné, môžete skontrolovať odhadované úrovne
atramentu pomocou ovládacieho panela alebo softvéru HP. Ďalšie informácie
nájdete v časti Nástroje na spravovanie tlačiarne.

Použitie správ

67

background image

Poznámka Upozornenia na úroveň atramentu a indikátory poskytujú iba
odhadované hodnoty na účely plánovania. Ak sa zobrazí upozornenie na nízku
úroveň atramentu, zvážte zakúpenie náhradnej kazety, aby sa zabránilo možným
oneskoreniam pri tlači. Atramentové kazety nemusíte meniť, kým sa nezobrazí
výzva.

Poznámka Skontrolujte, či sú tlačové hlavy a atramentové kazety v dobrom stave
a správne nainštalované. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s atramentovými
kazetami.