Odoslanie štandardného faxu

background image

Fax môžete odoslať rôznymi spôsobmi. Pomocou ovládacieho panela tlačiarne môžete
odoslať čiernobiely alebo farebný fax. Fax môžete odoslať aj manuálne z pripojeného
telefónneho prístroja. Umožní vám to hovoriť s príjemcom pred odoslaním faxu.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Odoslanie štandardného faxu

Odoslanie štandardného faxu z počítača

Odoslanie faxu ručne prostredníctvom telefónu

Odoslanie faxu prostredníctvom kontrolného vytáčania

Odoslanie faxu z pamäte

Naplánovanie odoslania faxu neskôr

Odoslanie faxu viacerým príjemcom

Odoslanie faxu v režime opravy chýb

Odoslanie štandardného faxu

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne môžete jednoducho odoslať jednostranový
alebo viacstranový čiernobiely alebo farebný fax.

Poznámka Ak potrebujete potvrdenie o úspešnom odoslaní faxu v tlačenej forme,
ešte pred odoslaním faxu zapnite možnosť potvrdenia faxu.

46

Fax

background image

Tip Fax môžete poslať aj ručne pomocou telefónu alebo funkcie kontrolného
vytáčania. Tieto funkcie umožňujú kontrolovať rýchlosť vytáčania. Sú užitočné, aj
keď chcete telefonát zaplatiť telefónnou kartou alebo keď musíte odpovedať na
tónovú výzvu počas vytáčania.

Odoslanie štandardného faxu prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne
1.
Položte originál potlačenou stranou smerom nadol do pravého predného rohu

sklenenej podložky alebo do automatického podávača dokumentov. Ďalšie
informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF).

2. Dotknite sa tlačidla Fax.
3. Pomocou klávesnice zadajte číslo faxu.

Tip Ak chcete pridať pauzu do zadávaného faxového čísla, opakovane sa
dotýkajte tlačidla *, kým sa na displeji nezobrazí pomlčka (-).

4. Dotknite sa tlačidla Spustiť čiernobielo alebo Spustiť farebne.

Ak tlačiareň zistí, že v automatickom podávači dokumentov je vložený originál,
odošle tento dokument na zadané číslo.

Tip Ak príjemca hlási problémy s kvalitou faxu, ktorý ste mu poslali, skúste
zmeniť rozlíšenie alebo kontrast faxu.