Odoslanie štandardného faxu z počítača

background image

Odoslanie štandardného faxu z počítača

Dokument v počítači môžete odoslať ako fax bez vytlačenia kópie a jeho faxovania z
tlačiarne.

Poznámka Faxy odoslané z počítača pomocou tejto metódy využívajú faxové
pripojenie tlačiarne, nie vaše internetové pripojenie ani počítačový modem. Preto
skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k fungujúcej telefónnej linke a či je nastavená
a správne fungujúca funkcia faxu.

Ak chcete použiť túto funkciu, musíte nainštalovať softvér tlačiarne použitím
inštalačného programu na disku CD so softvérom tlačiarne HP dodanom s tlačiarňou.

Windows
1.
V počítači otvorte dokument, ktorý chcete poslať faxom.
2. V ponuke Súbor softvérovej aplikácie kliknite na položku Tlačiť.
3. V zozname Názov vyberte tlačiareň, ktorá má v názve slovo „fax“.
4. Ak chcete zmeniť nastavenia (napríklad pri výbere odoslania dokumentu ako

čiernobieleho alebo farebného faxu), kliknite na tlačidlo, ktoré slúži na otvorenie
dialógového okna Vlastnosti. V závislosti od softvérovej aplikácie sa toto tlačidlo
môže nazývať Vlastnosti, Možnosti, Inštalácia tlačiarne, Tlačiareň alebo
Predvoľby.

5. Po zmene ľubovoľných nastavení kliknite na tlačidlo OK.
6. Kliknite na tlačidlo Tlačiť alebo OK.
7. Zadajte faxové číslo a ďalšie informácie pre príjemcu, zmeňte ľubovoľné ďalšie

nastavenia pre fax a potom kliknite na tlačidlo Odoslať fax. Tlačiareň začne
vytáčať faxové číslo a faxovať dokument.

Odoslanie faxu

47

background image

Mac OS X
1.
V počítači otvorte dokument, ktorý chcete poslať faxom.
2. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
3. Vyberte tlačiareň, ktorá má v názve slovo „(Fax)“.
4. V kontextovej ponuke pod položkou Orientation (Orientácia) vyberte položku Fax

Recipients (Príjemcovia faxu).

Poznámka Ak nemôžete nájsť túto kontextovú ponuku, skúste kliknúť na
prístupový trojuholník vedľa položky Printer selection (Výber tlačiarne).

5. Zadajte faxové číslo a ďalšie informácie do zobrazených polí a potom kliknite na

položku Add to Recipients (Pridať k príjemcom).

6. Vyberte položku Fax Mode (Režim faxu) a ľubovoľné ďalšie požadované možnosti

faxu a potom kliknutím na tlačidlo Send Fax Now (Odoslať fax teraz) spustite
vytáčanie faxového čísla a faxovanie dokumentu.