Odoslanie faxu viacerým príjemcom

background image

Odoslanie faxu viacerým príjemcom

Rozoslanie faxov viacerým príjemcom je možné zoskupením jednotlivých položiek
rýchlej voľby do skupiny položiek rýchlej voľby.

Odoslanie faxu viacerým príjemcom použitím skupinovej rýchlej voľby
1.
Vložte predlohy. Ďalšie informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na

sklenenú podložku skenera a Vloženie originálu do automatického podávača
dokumentov (ADF).

2.

Dotknite sa tlačidla Fax, dotknite sa tlačidla

(Rýchla voľba) a potom vyberte

skupinu príjemcov.

3. Dotknite sa tlačidla Spustiť čiernobielo.

Ak tlačiareň zistí, že v automatickom podávači dokumentov je vložený originál,
odošle tento dokument na každé číslo v položke skupinovej rýchlej voľby.

Poznámka Vzhľadom na obmedzenia pamäte je možné používať položky
skupinovej rýchlej voľby iba na odosielanie čiernobielych faxov. Tlačiareň
naskenuje fax do pamäte a potom vytočí prvé číslo. Keď sa uskutoční spojenie,
tlačiareň odošle prvý fax a vytočí nasledujúce číslo. Ak je číslo obsadené alebo
neodpovedá, tlačiareň postupuje podľa nastavení položiek Opakovaná voľba
obsadeného čísla
a Opakovaná voľba neodpovedajúceho čísla. Ak sa
nepodarí nadviazať spojenie, zvolí sa nasledujúce číslo a vygeneruje sa správa
o chybe.