Odoslanie faxu v režime opravy chýb

background image

Odoslanie faxu v režime opravy chýb

Funkcia Režim opravy chyby (ECM) zabraňuje strate údajov z dôvodu nízkej kvality
telefónnych liniek, a to prostredníctvom detekcie chýb počas prenosu a automatických
žiadostí o opakovanie prenosu častí, v ktorých sa vyskytli chyby. Toto neovplyvňuje
poplatky za telefón a v prípade kvalitných telefónnych liniek môžu byť poplatky
dokonca nižšie. Pri nekvalitných telefónnych linkách režim opravy chýb zvyšuje dobu
odosielania, a tým aj poplatky za telefón, ale odosielanie údajov je oveľa spoľahlivejšie.
Predvolené nastavenie je Zapnúť. Režim ECM vypnite len v prípade, ak spôsobil

Odoslanie faxu

51

background image

zvýšenie poplatkov za telefón a ak sa kvôli zníženiu poplatkov uspokojíte s nižšou
kvalitou.
Pred vypnutím nastavenia ECM uvážte nasledujúce. Ak vypnete nastavenie ECM:

Kvalita a rýchlosť prenosu odoslaných a prijatých faxov bude ovplyvnená.

Zariadenie Rýchlosť faxovania je automaticky nastavené na Stredná.

Nebudete môcť odosielať ani prijímať farebné faxy.

Zmena nastavenia režimu ECM z ovládacieho panela
1.
Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom vyberte

položku Nastavenie.

2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Rozšírené

nastavenie faxu.

3. Vyberte položku Režim opravy chýb.
4. Vyberte položku Zapnúť alebo Vypnúť.