Odoslanie faxu ručne prostredníctvom telefónu

background image

Odoslanie faxu ručne prostredníctvom telefónu

Ručné odoslanie faxu umožňuje viesť s príjemcom rozhovor pred odoslaním faxu. Táto
možnosť je užitočná, ak chcete príjemcu informovať o vašom zámere odoslať fax pred
odoslaním faxu. Pri ručnom odosielaní faxu môžete počuť vyzváňacie tóny, telefónne
výzvy alebo iné zvuky v slúchadle telefónu. To vám uľahčí použitie telefónnej karty pri
posielaní faxu.
V závislosti od nastavenia faxového prístroja príjemcu môže na hovor odpovedať
príjemca alebo môže hovor prevziať faxové zariadenie. Ak príjemca príjme volanie,
môžete s ním pred odoslaním faxu hovoriť. Ak hovor preberá faxové zariadenie,
môžete fax odoslať priamo do faxového zariadenia, keď budete počuť faxové tóny z
prijímacieho faxového zariadenia.

Ručné odosielanie faxu z doplnkového telefónu
1.
Položte originál potlačenou stranou smerom nadol do pravého predného rohu

sklenenej podložky alebo do automatického podávača dokumentov. Ďalšie
informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera a
Vloženie originálu do automatického podávača dokumentov (ADF).

2. Dotknite sa tlačidla Fax.
3. Zadajte číslo pomocou tlačidiel telefónu, ktorý je pripojený k tlačiarni.

Poznámka Pri manuálnom odosielaní faxu nepoužívajte klávesnicu na
ovládacom paneli tlačiarne. Na vytočenie čísla príjemcu musíte použiť
klávesnicu telefónu.

Kapitola 5

48

Fax

background image

4. Ak príjemca príjme volanie, môžete s ním pred odoslaním faxu hovoriť.

Poznámka Ak hovor preberá faxové zariadenie, budete počuť faxové tóny z
prijímacieho faxového zariadenia. Fax odošlite podľa pokynov v nasledujúcom
kroku.

5. Po pripravení na odoslanie faxu sa dotknite tlačidla Spustiť čiernobielo alebo

Spustiť farebne.

Poznámka Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Odoslať fax.

Ak pred odoslaním faxu budete hovoriť s príjemcom, informujte ho, že po zaznení
faxového signálu musí stlačiť tlačidlo Štart na faxovom zariadení.
Počas prenosu faxu sa telefónna linka stíši. Vtedy môžete položiť telefón. Ak
chcete pokračovať v rozhovore s príjemcom, zostaňte na linke, kým sa prenos faxu
neskončí.