Naplánovanie odoslania faxu neskôr

background image

Naplánovanie odoslania faxu neskôr

Čiernobiely fax je možné naplánovať tak, aby sa odoslal do 24 hodín. To umožní
odoslať čiernobiely fax neskoro večer, kedy telefónne linky nie sú obsadené a kedy sú
nižšie poplatky za telefón. Tlačiareň automaticky odošle fax v požadovanom čase.
Naplánovať môžete naraz iba jedno odoslanie faxu. V odosielaní faxov však môžete
pokračovať aj počas naplánovaného faxu.

Poznámka Odosielať môžete iba naplánované čiernobiele faxy.

Naplánovanie faxu prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne
1.
Vložte predlohy. Ďalšie informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na

sklenenú podložku skenera a Vloženie originálu do automatického podávača
dokumentov (ADF).

2. Dotknite sa položky Fax a potom položky Nastavenia.
3. Dotknite sa tlačidla Odoslať fax neskôr.
4. Pomocou tlačidiel (šípka nahor) a (šípka nadol) zadajte čas odoslania,

dotknite sa položky Doobeda alebo Poobede a potom vyberte možnosť Hotovo.

Kapitola 5

50

Fax

background image

5.

Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, dotykom ikony

(Rýchla voľba)

vyberte rýchlu voľbu alebo dotykom položky

(História hovorov) vyberte

predtým volané alebo prijaté číslo.

6. Dotknite sa tlačidla Spustiť fax.

Tlačiareň naskenuje všetky strany a na displeji sa zobrazí naplánovaný čas.
Zariadenie odošle fax v naplánovanom čase.

Zrušenie naplánovaného faxu
1.
Dotknite sa hlásenia Odoslať fax neskôr na displeji.

– ALEBO –
Dotknite sa položky Fax a potom vyberte položku Možnosti faxu alebo
Nastavenia faxu.

2. Dotknite sa položky Zrušiť naplánovaný fax.