Test nastavenia faxu

background image

Test nastavenia faxu

Test nastavenia faxu slúži na kontrolu stavu tlačiarne a na kontrolu, či je správne nastavená na
faxovanie. Tento test vykonajte až po dokončení nastavenia tlačiarne na faxovanie. V teste sa
vykonajú nasledujúce kontroly:

Kontrola hardvéru faxu

Overenie pripojenia správneho typu telefónneho kábla k tlačiarni

Kontroluje, či je telefónny kábel pripojený do správneho portu

Kontrola oznamovacieho tónu

Kontrola aktívnosti telefónnej linky

Otestuje stav pripojenia vašej telefónnej linky

Tlačiareň vytlačí správu s výsledkami testu. Ak test zlyhá, preštudujte si v správe informácie o
možnosti odstránenia problému a test zopakujte.

Test nastavenia faxu prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne
1.
Tlačiareň nastavte na faxovanie v súlade s pokynmi pre špecifickú konfiguráciu domáceho

alebo kancelárskeho prostredia, ktoré používate.

2. Pred spustením testu skontrolujte, či sú nainštalované atramentové kazety a či je do

vstupného zásobníka vložený papier bežnej veľkosti.

3. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom sa dotknite

položky Nastavenie.

4. Dotknite sa položky Nástroje a potom položky Spustiť test faxu.

Tlačiareň zobrazí stav testu na displeji a vytlačí správu.

5. Preštudujte si správu.

Ak test prebehol bez problémov a stále sa pri faxovaní vyskytujú problémy, kontrolou
nastavení faxu uvedených v správe overte, či sú správne nastavenia. Problémy pri
faxovaní môžu byť spôsobené prázdnym alebo nesprávnym nastavením faxu.

Ak test zlyhá, preštudujte si informácie v správe ešte raz a nájdite možné riešenie
problému.

Príloha C

pokračovanie

202

Ďalšie nastavenie faxu