Výber správneho nastavenia faxu pre domácnosť alebo kanceláriu

background image

Ak si nie ste istí, ktorý druh telefónneho systému máte (paralelný alebo sériový), overte si to u
vašej telefónnej spoločnosti.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Výber správneho nastavenia faxu pre domácnosť alebo kanceláriu

Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania)

Prípad B: Nastavenie tlačiarne s linkou DSL

Prípad C: Nastavenie tlačiarne s telefónnym systémom PBX alebo linkou ISDN

Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke

Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka

Prípad F: Zdieľaná hlasová a faxová linka s hlasovou poštou

Prípad G: Faxová linka zdieľaná s počítačovým modemom (neprijímajú sa hlasové volania)

Prípad H: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým modemom

Prípad I: Zdieľaná hlasová a faxová linka so záznamníkom

Prípad J: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a záznamníkom

Prípad K: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým modemom a hlasovou službou

Výber správneho nastavenia faxu pre domácnosť alebo kanceláriu

Na úspešné faxovanie potrebujete poznať typy zariadení a služieb (ak sú k dispozícii) zdieľajúcich
rovnakú telefónnu linku s tlačiarňou. Toto je dôležité, pretože na správne používanie faxovania
môže byť nutné pripojiť niektoré z existujúcich kancelárskych zariadení priamo k tlačiarni a takisto
môže byť potrebné zmeniť niektoré nastavenia faxu.
1. Zistite, či je váš telefónny systém sériový alebo paralelný. Pozrite časť Nastavenie faxovania

(paralelné telefónne systémy).
a. Sériový telefónny systém – pozrite si časť Nastavenie sériového faxu.
b. Paralelný telefónny systém – prejdite na krok 2.

2. Vyberte kombináciu zariadení a služieb zdieľajúcich vašu faxovú linku.

DSL: Služba DSL (Digital subscriber line) poskytovaná telefónnou spoločnosťou. (Služba
DSL sa vo vašej krajine/regióne môže nazývať ADSL.)

Pobočková ústredňa (PBX): Telefónny systém PBX (systém pobočkovej ústredne) alebo
systém ISDN (Integrované služby digitálnej siete)

Služba rozlíšeného zvonenia: Služba rozlíšeného zvonenia od telekomunikačnej
spoločnosti poskytuje viacero telefónnych čísiel s rôznymi vzormi zvonenia.

Hlasové volania: Hlasové volania sa prijímajú na tom istom telefónnom čísle, ktoré
používate pre faxové volania na tlačiarni.

Príloha C

Krajiny/regióny s paralelným typom telefónneho systému pokračovanie

178

Ďalšie nastavenie faxu

background image

Počítačový telefonický modem: Na jednej telefónnej linke máte pripojenú tlačiareň aj
počítačový telefonický modem. Ak odpoviete kladne na ľubovoľnú z nasledujúcich otázok,
používate počítačový telefonický modem:

Odosielate faxy priamo zo softvérových aplikácií v počítači a prijímate faxy do
aplikácií prostredníctvom telefonického pripojenia?

Odosielate a prijímate e-mailové správy pomocou počítača prostredníctvom
telefonického pripojenia?

Máte z počítača prístup na internet prostredníctvom telefonického pripojenia?

Záznamník: Záznamník, ktorý odpovedá na hlasové volania na tom istom telefónnom
čísle, ktoré používate pre faxové volania na tlačiarni.

Služba odkazovej schránky: Predplatená odkazová schránka od telekomunikačnej
spoločnosti na rovnakom čísle, ktoré používate pre faxové volania na tlačiarni.

3. Podľa nasledujúcej tabuľky vyberte kombináciu prístroja a služieb, ktorá sa vzťahuje na vaše

nastavenie v domácnosti alebo kancelárii. Potom vyhľadajte odporúčané nastavenie faxu. V
nasledujúcej časti sú krok za krokom uvedené pokyny pre každý prípad.

Poznámka Ak nastavenie, ktoré používate v domácnosti alebo v kancelárii, nie je opísané v
tejto časti, nastavte tlačiareň ako bežný analógový telefón. Skontrolujte, či je jeden koniec
telefónneho kábla dodaného so zariadením pripojený do telefónnej zásuvky v stene a druhý
koniec do portu s označením 1-LINE na zadnej strane tlačiarne. Ak používate iný typ kábla,
môžu sa vyskytnúť problémy s prijímaním alebo odosielaním faxov.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru poskytovanému pre vašu
krajinu/región.

Iné zariadenia a služby zdieľajúce vašu faxovú linku

Odporúčané
nastavenie faxu

DSL

PBX

Služba
rozlíšen
ého
zvoneni
a

Hlaso

volani
a

Počítačov
ý modem

Záznamník Služba

odkazo
vej
schrán
ky

Prípad A:
Samostatná faxová
linka (neprijímajú sa
hlasové volania)

Prípad B: Nastavenie
tlačiarne s linkou
DSL

Prípad C:
Nastavenie tlačiarne
s telefónnym
systémom PBX
alebo linkou ISDN

Prípad D: Faxovanie
so službou
rozlíšeného zvonenia
na tej istej linke

Prípad E: Zdieľaná
hlasová a faxová
linka

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

179

background image

Iné zariadenia a služby zdieľajúce vašu faxovú linku

Odporúčané
nastavenie faxu

DSL

PBX

Služba
rozlíšen
ého
zvoneni
a

Hlaso

volani
a

Počítačov
ý modem

Záznamník Služba

odkazo
vej
schrán
ky

Prípad F: Zdieľaná
hlasová a faxová
linka s hlasovou
poštou

Prípad G: Faxová
linka zdieľaná s
počítačovým
modemom
(neprijímajú sa
hlasové volania)

Prípad H: Zdieľaná
hlasová a faxová
linka s počítačovým
modemom

Prípad I: Zdieľaná
hlasová a faxová
linka so
záznamníkom

Prípad J: Zdieľanie
hlasovej alebo
faxovej linky s
počítačovým
modemom a
záznamníkom

Prípad K: Zdieľaná
hlasová a faxová
linka s počítačovým
modemom a
hlasovou službou

Príloha C

pokračovanie

180

Ďalšie nastavenie faxu