Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a záznamníkom

background image

Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a záznamníkom

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL a záznamníkom

Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a záznamníkom

V závislosti od počtu telefónnych portov počítača existujú dva rozdielne spôsoby pripojenia
tlačiarne k počítaču. Pred pripojením skontrolujte, či má počítač jeden alebo dva telefónne porty.

Poznámka Ak má počítač len jeden telefónny port, musíte si zakúpiť paralelný rozdeľovač
(nazývaný aj káblová spojka) znázornený na obrázku. (Paralelný rozdeľovač má jeden port
RJ-11 na prednej strane a dva porty RJ-11 na zadnej strane. Nepoužívajte dvojžilový
telefónny rozdeľovač, sériový rozdeľovač ani paralelný rozdeľovač s dvomi portmi RJ-11 na
prednej strane a konektorom na zadnej strane.)

Príklad paralelného rozdeľovača

Nastavenie tlačiarne na telefónnej linke zdieľanej s počítačom s dvomi telefónnymi portmi

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

1

3

2

7

6

5

4

1

Telefónna zásuvka

2

Telefónny port "IN" počítača

3

Telefónny port "OUT" počítača

4

Telefón (voliteľný)

Príloha C

196

Ďalšie nastavenie faxu

background image

5

Záznamník

6

Počítač s modemom

7

Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte k portu s označením
1-LINE.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

1. Z portu s označením 2-EXT na zadnej strane tlačiarne vyberte bielu zástrčku.
2. Vyhľadajte telefónny kábel, ktorý sa pripája zo zadnej strany počítača (počítačový telefonický

modem) do telefónnej zásuvky v stene. Odpojte kábel z telefónnej zásuvky a zapojte ho do
portu s označením 2-EXT na zadnej strane tlačiarne.

3. Odpojte telefónny záznamník z telefónnej zásuvky v stene a pripojte ho do portu s označením

„OUT“ na zadnej strane počítača (počítačový telefonický modem).

4. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do telefónnej

zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dodaný telefónny
kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od
telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii.

5. (Voliteľná možnosť) Ak záznamník nemá integrovaný telefón, môžete pripojiť telefón do

zadnej časti záznamníka do portu „OUT“.

Poznámka Ak váš záznamník neumožňuje pripojenie externého telefónu, môžete si
kúpiť a použiť paralelný rozdeľovač (známy aj ako káblová spojka) na pripojenie
záznamníka aj telefónu k tlačiarni. Na tieto pripojenia môžete použiť štandardné telefónne
káble.

6. Ak je softvér modemu nastavený na automatické prijímanie faxov do počítača, vypnite toto

nastavenie.

Poznámka Ak nevypnete nastavenie automatického prijímania faxov v softvéri
modemu, tlačiareň nebude môcť prijímať faxy.

7. Zapnite nastavenie Automatická odpoveď.
8. Telefónny záznamník nastavte na odpovedanie po malom počte zvonení.
9. Zmeňte nastavenie položky Počet zvonení na odpoveď na najvyšší možný počet zvonení,

ktorý podporuje tlačiareň. (Maximálny počet zvonení sa líši pre jednotlivé krajiny/regióny.)

10. Spustite test faxu.
Keď zazvoní telefón, záznamník odpovie po nastavenom počte zvonení a potom sa prehrá
nahraný pozdrav. Tlačiareň bude počas tejto doby sledovať volanie a „počúvať“ faxové tóny. Ak
sa zistia prichádzajúce faxové tóny, tlačiareň vyšle tóny prijímania faxu a prijme fax. Ak nepočuť
žiadne faxové tóny, tlačiareň zastaví monitorovanie linky a telefónny záznamník môže nahrať
hlasovú správu.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

pokračovanie

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

197