Prípad J: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a záznamníkom

background image

8. Spustite test faxu.
Keď zazvoní telefón, záznamník odpovie po nastavenom počte zvonení a potom sa prehrá
nahraný pozdrav. Tlačiareň bude počas tejto doby sledovať volanie a „počúvať“ faxové tóny. Ak
sa zistia prichádzajúce faxové tóny, tlačiareň vyšle tóny prijímania faxu a prijme fax. Ak nepočuť
žiadne faxové tóny, tlačiareň zastaví monitorovanie linky a telefónny záznamník môže nahrať
hlasovú správu.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Prípad J: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a
záznamníkom

Ak na jednom telefónnom čísle prijímate hlasové aj faxové volania a k tejto telefónnej linke je
pripojený aj počítačový modem a záznamník, tlačiareň nastavte podľa pokynov v tejto časti.

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

195

background image

Poznámka Keďže počítačový modem zdieľa jednu telefónnu linku s tlačiarňou, nebudete ich
môcť používať súčasne. Ak napríklad používate počítačový telefonický modem na odosielanie
e-mailov alebo na prístup na internet, nemôžete tlačiareň používať na faxovanie.