Prípad I: Zdieľaná hlasová a faxová linka so záznamníkom

background image

4. Filter DSL pripojte k paralelnému rozdeľovaču.
5. Modem DSL pripojte k paralelnému rozdeľovaču.
6. Paralelný rozdeľovač pripojte do zásuvky v stene.
7. Spustite test faxu.
Keď zazvoní telefón, tlačiareň automaticky odpovie po počte zvonení určenom položkou Počet
zvonení pred odpovedaním
. Tlačiareň začne vysielať tóny prijímania faxu do odosielajúceho
faxového prístroja a prijme fax.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Prípad I: Zdieľaná hlasová a faxová linka so záznamníkom

Ak na jednom telefónnom čísle prijímate hlasové aj faxové volania a máte aj záznamník, ktorý
odpovedá na hlasové volania na tom istom telefónnom čísle, nastavte tlačiareň podľa pokynov v
tejto časti.

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

1

2

3

4

Príloha C

194

Ďalšie nastavenie faxu

background image

1

Telefónna zásuvka

2

Dodaný telefónny kábel pripojte do portu 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

3

Záznamník

4

Telefón (voliteľný)

Nastavenie tlačiarne so zdieľanou hlasovou a faxovou linkou so záznamníkom
1.
Z portu s označením 2-EXT na zadnej strane tlačiarne vyberte bielu zástrčku.
2. Odpojte záznamník z telefónnej zásuvky v stene a pripojte ho do portu s označením 2-EXT

na zadnej strane tlačiarne.

Poznámka Ak nepripojíte záznamník priamo k tlačiarni, tóny faxu z odosielajúceho
faxového prístroja sa môžu zaznamenať na záznamník a tlačiareň nemusí prijať faxy.

3. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do telefónnej

zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dodaný telefónny
kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od
telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii.

4. (Voliteľná možnosť) Ak záznamník nemá integrovaný telefón, môžete pripojiť telefón do

zadnej časti záznamníka do portu „OUT“.

Poznámka Ak váš záznamník neumožňuje pripojenie externého telefónu, môžete si
kúpiť a použiť paralelný rozdeľovač (známy aj ako káblová spojka) na pripojenie
záznamníka aj telefónu k tlačiarni. Na tieto pripojenia môžete použiť štandardné telefónne
káble.

5. Zapnite nastavenie Automatická odpoveď.
6. Telefónny záznamník nastavte na odpovedanie po malom počte zvonení.
7. Zmeňte nastavenie položky Počet zvonení pred odpovedaním v tlačiarni na maximálny

počet zvonení, ktorý podporuje tlačiareň. (Maximálny počet zvonení sa líši pre jednotlivé
krajiny/regióny.)