Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom telefonického pripojenia siete

background image

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom telefonického pripojenia siete

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom telefonického

pripojenia siete

Ak používate telefónnu linku na faxové aj telefónne hovory, nastavte fax na základe týchto
pokynov.
V závislosti od počtu telefónnych portov počítača existujú dva rozdielne spôsoby pripojenia
tlačiarne k počítaču. Pred pripojením skontrolujte, či má počítač jeden alebo dva telefónne porty.

Príloha C

190

Ďalšie nastavenie faxu

background image

Poznámka Ak má počítač len jeden telefónny port, musíte si zakúpiť paralelný rozdeľovač
(nazývaný aj káblová spojka) znázornený na obrázku. (Paralelný rozdeľovač má jeden port
RJ-11 na prednej strane a dva porty RJ-11 na zadnej strane. Nepoužívajte dvojžilový
telefónny rozdeľovač, sériový rozdeľovač ani paralelný rozdeľovač s dvomi portmi RJ-11 na
prednej strane a konektorom na zadnej strane.)

Príklad paralelného rozdeľovača

Nastavenie tlačiarne na telefónnej linke zdieľanej s počítačom s dvomi telefónnymi portmi

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

5

4

3

2

1

1

Telefónna zásuvka

2

Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte k portu s
označením 1-LINE.

3

Paralelný rozdeľovač

4

Počítač s modemom

5

Telefón

1. Z portu s označením 2-EXT na zadnej strane tlačiarne vyberte bielu zástrčku.
2. Vyhľadajte telefónny kábel, ktorý sa pripája zo zadnej strany počítača (počítačový telefonický

modem) do telefónnej zásuvky v stene. Odpojte kábel z telefónnej zásuvky a zapojte ho do
portu s označením 2-EXT na zadnej strane tlačiarne.

3. Pripojte telefón do portu „OUT“ v zadnej časti počítačového modemu.

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

191

background image

4. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do telefónnej

zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dodaný telefónny
kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od
telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii.

5. Ak je softvér modemu nastavený na automatické prijímanie faxov do počítača, vypnite toto

nastavenie.

Poznámka Ak nevypnete nastavenie automatického prijímania faxov v softvéri
modemu, tlačiareň nebude môcť prijímať faxy.

6. Teraz sa musíte rozhodnúť, či chcete, aby tlačiareň odpovedala na volania automaticky,

alebo manuálne:

Ak nastavíte tlačiareň na automatické odpovedanie na volania, bude prijímať všetky
prichádzajúce volania a faxy. Tlačiareň nebude môcť v tomto prípade rozpoznať faxové a
hlasové volania. Ak sa domnievate, že prichádzajúce volanie je hlasové, musíte na
volanie odpovedať, skôr ako na volanie odpovie tlačiareň. Ak chcete nastaviť tlačiareň na
automatické odpovedanie na volania, zapnite funkciu Automatická odpoveď.

Ak nastavíte tlačiareň na manuálne prijímanie faxov, na prichádzajúce faxové volania
budete musieť odpovedať osobne, inak tlačiareň faxy neprijme. Ak chcete tlačiareň
nastaviť na manuálne odpovedanie na volania, vypnite funkciu Automatická odpoveď.

7. Spustite test faxu.
Ak prijmete hovor skôr ako tlačiareň a budete počuť faxové tóny z odosielajúceho faxového
zariadenia, musíte na faxové volanie odpovedať manuálne.
Ak používate telefónnu linku na hlasové volania, faxové volania a počítačový modem
telefonického pripojenia siete, nastavte fax podľa týchto pokynov.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Príloha C

192

Ďalšie nastavenie faxu