Nastavenie tlačiarne s počítačovým telefonickým modemom

background image

Nastavenie tlačiarne s počítačovým telefonickým modemom

Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL

Nastavenie tlačiarne s počítačovým telefonickým modemom

Ak používate tú istú telefónnu linku na odosielanie faxov aj pre počítačový telefonický modem,
nastavte tlačiareň podľa týchto pokynov.

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

3

2

1

1

Telefónna zásuvka

2

Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte do portu s
označením 1-LINE.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

3

Počítač s modemom

Nastavenie tlačiarne s počítačovým telefonickým modemom
1.
Z portu s označením 2-EXT na zadnej strane tlačiarne vyberte bielu zástrčku.
2. Vyhľadajte telefónny kábel, ktorý sa pripája zo zadnej strany počítača (počítačový telefonický

modem) do telefónnej zásuvky v stene. Odpojte kábel z telefónnej zásuvky a zapojte ho do
portu s označením 2-EXT na zadnej strane tlačiarne.

3. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do telefónnej

zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dodaný telefónny
kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od
telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii.

Príloha C

188

Ďalšie nastavenie faxu

background image

4. Ak je softvér modemu nastavený na automatické prijímanie faxov do počítača, vypnite toto

nastavenie.

Poznámka Ak nevypnete nastavenie automatického prijímania faxov v softvéri
modemu, tlačiareň nebude môcť prijímať faxy.

5. Zapnite nastavenie Automatická odpoveď.
6. (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie Počet zvonení pred odpovedaním na najnižšie

nastavenie (dve zvonenia).

7. Spustite test faxu.
Keď zazvoní telefón, tlačiareň automaticky odpovie po počte zvonení určenom položkou Počet
zvonení pred odpovedaním
. Tlačiareň začne vysielať tóny prijímania faxu do odosielajúceho
faxového prístroja a prijme fax.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.