Prípad F: Zdieľaná hlasová a faxová linka s hlasovou poštou

background image

4. Spustite test faxu.
Ak prijmete hovor skôr ako tlačiareň a budete počuť faxové tóny z odosielajúceho faxového
zariadenia, musíte na faxové volanie odpovedať manuálne.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Prípad F: Zdieľaná hlasová a faxová linka s hlasovou poštou

Ak prijímate hlasové aj faxové volania na tom istom telefónnom čísle a zároveň máte
prostredníctvom telekomunikačného operátora predplatenú službu odkazovej schránky,
nainštalujte tlačiareň podľa pokynov v tejto časti.

Poznámka Ak máte službu hlasovej pošty na tom istom telefónnom čísle, ktoré používate
na faxové volania, faxy nemôžete prijímať automaticky. Faxy musíte prijímať ručne. To
znamená, že na prichádzajúce faxové volania musíte osobne odpovedať. Ak napriek tomu
chcete prijímať faxy automaticky, obráťte sa na telefónnu spoločnosť a predplaťte si službu
rozlíšeného zvonenia alebo si na faxovanie zabezpečte samostatnú telefónnu linku.

Príloha C

186

Ďalšie nastavenie faxu

background image

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

1

2

1

Telefónna zásuvka

2

Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte do portu s
označením 1-LINE.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

Nastavenie tlačiarne s odkazovou schránkou
1.
Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do telefónnej

zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru poskytovanému pre vašu
krajinu/región.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dodaný telefónny
kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od
telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii.