Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka

background image

5. Spustite test faxu.
Tlačiareň bude automaticky odpovedať na volania s príslušným vzorom zvonenia (nastavenie
Rozlíšené zvonenie) po zvolenom počte zvonení (nastavenie Počet zvonení pred
odpovedaním
). Tlačiareň začne vysielať tóny prijímania faxu do odosielajúceho faxového
prístroja a prijme fax.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka

Ak na jednom telefónnom čísle prijímate hlasové aj faxové volania a k tejto telefónnej linke
nemáte pripojené žiadne iné kancelárske zariadenie (alebo odkazovú schránku), nastavte
tlačiareň podľa pokynov v tejto časti.

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

3

2

1

1

Telefónna zásuvka

2

Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte k portu s
označením 1-LINE.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

3

Telefón (voliteľný)

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

185

background image

Inštalácia tlačiarne so zdieľanou hlasovou a faxovou linkou
1.
Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do telefónnej

zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dodaný telefónny
kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od
telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii.

2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Ak máte paralelný telefónny systém, vyberte bielu zástrčku z portu označeného 2-EXT na
zadnej strane tlačiarne a pripojte do tohto portu telefónny kábel.

Ak používate sériový telefónny systém, pripojte telefón priamo nad kábel tlačiarne s
pripojenou telefónnou zástrčkou.

3. Teraz sa musíte rozhodnúť, či chcete, aby tlačiareň odpovedala na volania automaticky,

alebo manuálne:

Ak nastavíte tlačiareň na automatické odpovedanie na volania, bude prijímať všetky
prichádzajúce volania a faxy. Tlačiareň nebude môcť v tomto prípade rozpoznať faxové a
hlasové volania. Ak sa domnievate, že prichádzajúce volanie je hlasové, musíte na
volanie odpovedať, skôr ako na volanie odpovie tlačiareň. Ak chcete nastaviť tlačiareň na
automatické odpovedanie na volania, zapnite funkciu Automatická odpoveď.

Ak nastavíte tlačiareň na manuálne prijímanie faxov, na prichádzajúce faxové volania
budete musieť odpovedať osobne, inak tlačiareň faxy neprijme. Ak chcete nastaviť
tlačiareň na manuálne odpovedanie na volania, vypnite funkciu Automatická odpoveď.