Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke

background image

Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke

Ak máte predplatenú službu rozlišujúcich vzorov zvonení (od telekomunikačného operátora), ktorá
umožňuje mať na jednej telefónnej linke viac telefónnych čísiel, pričom sa pre každé používa iný
vzor zvonenia, nastavte tlačiareň podľa pokynov v tejto časti.

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

1

2

1

Telefónna zásuvka

2

Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte k portu s
označením 1-LINE.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

Nastavenie tlačiarne so službou rozlišujúcich vzorov zvonení
1.
Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do telefónnej

zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dodaný telefónny
kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od
telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii.

2. Zapnite nastavenie Automatická odpoveď.

Príloha C

184

Ďalšie nastavenie faxu

background image

3. Zmeňte nastavenie Rozlíšené zvonenie tak, aby zodpovedalo vzoru, ktorý telefónna

spoločnosť pridelila vášmu faxovému číslu.

Poznámka V predvolenom nastavení tlačiareň odpovedá na všetky vzory zvonení. Ak
nenastavíte možnosť Rozlíšené zvonenie tak, aby zodpovedala vzoru, ktorý
telekomunikačný operátor priradil k vášmu faxovému číslu, tlačiareň bude odpovedať na
hlasové aj faxové volania, prípadne nebude odpovedať vôbec.

Tip Pomocou funkcie rozpoznania vzoru zvonenia na ovládacom paneli tlačiarne
môžete tiež nastaviť rozlíšené zvonenie. Pomocou tejto funkcie tlačiareň rozpoznáva a
nahráva vzor zvonenia prichádzajúceho hovoru a podľa hovoru automaticky určuje
rozlíšený vzor zvonenia, ktorý faxovým hovorom priradil telekomunikačný operátor. Ďalšie
informácie nájdete v časti Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre rozlíšené zvonenie.

4. (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie Počet zvonení pred odpovedaním na najnižšie

nastavenie (dve zvonenia).