Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania)

background image

Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania)

Ak máte samostatnú linku, na ktorej neprijímate žiadne hlasové volania a nemáte k nej pripojené
žiadne iné zariadenia, pripojte tlačiareň podľa pokynov v tejto časti.

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

1

2

1

Telefónna zásuvka

2

Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte k portu s
označením 1-LINE.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

Nastavenie tlačiarne so samostatnou faxovou linkou
1.
Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do telefónnej

zásuvky v stene a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dodaný telefónny
kábel, možno nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od
telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii.

2. Zapnite nastavenie Automatická odpoveď.
3. (Voliteľná možnosť) Zmeňte nastavenie Počet zvonení pred odpovedaním na najnižšie

nastavenie (dve zvonenia).

4. Spustite test faxu.
Keď zazvoní telefón, tlačiareň automaticky odpovie po počte zvonení určenom položkou Počet
zvonení pred odpovedaním
. Tlačiareň začne vysielať tóny prijímania faxu do odosielajúceho
faxového prístroja a prijme fax.

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

181