Innhold

background image

Innhold

1 Komme i gang

Tilgjengelighet............................................................................................................................9
Miljø..........................................................................................................................................10
Beskrivelse av skriverdelene....................................................................................................11

Sett forfra............................................................................................................................11
Område for utskriftsrekvisita...............................................................................................12
Sett bakfra..........................................................................................................................12

Bruke skriverens kontrollpanel.................................................................................................13

Oversikt over knapper og lamper.......................................................................................13
Ikoner på kontrollpanelskjermen.........................................................................................14
Endre skriverinnstillinger.....................................................................................................14

Velge modus.................................................................................................................15
Slik velger du en annen modus....................................................................................15
Slik endrer du innstillinger for en modus......................................................................15
Endre skriverinnstillingene............................................................................................15

Finne skriverens modellnummer..............................................................................................15
HP Digital Solutions..................................................................................................................16

Skann til datamaskin..........................................................................................................16
HP digital faks (Faks til PC og Faks til Mac).......................................................................16

Velge utskriftsmateriale............................................................................................................16

Anbefalt papir for utskrift og kopiering................................................................................17
Anbefalt papir for fotoutskrift...............................................................................................18
Tips for valg og bruk av utskriftsmedier..............................................................................19

Legge en original på skannerglassplaten.................................................................................19
Legge inn en original i den automatiske dokumentmateren (ADM)..........................................20
Legge i utskriftsmateriale..........................................................................................................21

Legge i utskriftsmateriale med standardstørrelse...............................................................21
Legge i konvolutter.............................................................................................................22
Legge i kort og fotopapir.....................................................................................................23
Legge i utskriftsmateriale med egendefinert størrelse........................................................24

Vedlikeholde skriveren.............................................................................................................25

Rengjøre skannerglasset....................................................................................................25
Rengjøre utsiden................................................................................................................26
Rengjøre den automatiske dokumentmateren...................................................................26

Oppdatere skriveren.................................................................................................................27
Slå av skriveren........................................................................................................................27

2 Utskrift

Skrive ut dokumenter................................................................................................................28

Skrive ut dokumenter (Windows)........................................................................................29
Skrive ut dokumenter (Mac OS X)......................................................................................29

Skrive ut brosjyrer.....................................................................................................................29

Skrive ut brosjyrer (Windows).............................................................................................30
Skrive ut brosjyrer (Mac OS X)...........................................................................................30

1

background image

Skrive ut på konvolutter............................................................................................................30

Skrive ut på konvolutter (Windows)....................................................................................31
Skrive ut på konvolutter (Mac OS X)..................................................................................31

Skrive ut fotografier..................................................................................................................32

Skriv ut fotografier på fotopapir (Windows)........................................................................32
Skrive ut fotografier på fotopapir (Mac OS X).....................................................................33

Skrive ut på spesialpapir og papir med egendefinert størrelse................................................33

Skrive ut på spesialpapir eller papir med egendefinert størrelse (Mac OS X)....................34

Skrive ut dokumenter uten kanter.............................................................................................35

Skrive ut dokumenter uten kanter (Windows).....................................................................35
Skrive ut dokumenter uten kanter (Mac OS X)...................................................................35

3 Skanne

Skanne en original....................................................................................................................37

Skanne til en datamaskin...................................................................................................37

Skanne ved å bruke Webscan..................................................................................................38
Skanne dokumenter som redigerbar tekst................................................................................39

Slik skanner du dokumenter som redigerbar tekst.............................................................39
Fremgangsmåte for å skanne dokumenter som redigerbar tekst.......................................40

4 Kopiere

Kopiere dokumenter.................................................................................................................42
Endre kopieringsinnstillinger.....................................................................................................42

5 Faks

Sende en faks...........................................................................................................................44

Sende en vanlig faks..........................................................................................................44
Sende en vanlig faks fra datamaskinen..............................................................................45
Sende en faks manuelt fra en telefon.................................................................................46
Sende en faks ved å bruke overvåket oppringing..............................................................47
Sende en faks fra minnet....................................................................................................48
Tidfeste sending av en faks senere....................................................................................48
Sende en faks til flere mottakere........................................................................................49
Sende en faks i feilkorreksjonsmodus................................................................................49

Motta en faks............................................................................................................................50

Motta en faks manuelt........................................................................................................50
Sette opp sikring av faks....................................................................................................51
Skrive ut mottatte fakser på nytt fra minnet........................................................................52
Polle for å motta en faks.....................................................................................................52
Videresende fakser til et annet nummer.............................................................................52
Angi papirstørrelse for mottatte fakser...............................................................................53
Angi automatisk reduksjon for innkommende fakser..........................................................53
Blokkere uønskede faksnumre...........................................................................................54

Legge til numre på søppelfakslisten.............................................................................54
Fjerne numre fra søppelfakslisten................................................................................55
Skrive ut en søppelfaksrapport.....................................................................................55

Motta fakser til datamaskinen med HP Digitalfaks (Faks til PC og Faks til Mac)...............55

Krav for Faks til PC og Faks til Mac..............................................................................55
Aktivere Faks til PC og Faks til Mac.............................................................................56
Endre Faks til PC- og Faks til Mac-innstillinger............................................................56

2

background image

Konfigurere kortnumre..............................................................................................................57

Konfigurere og endre kortnumre.........................................................................................57
Konfigurere og endre gruppekortnumre.............................................................................58
Slette kortnumre.................................................................................................................58
Skrive ut en liste over kortnumre........................................................................................58

Endre faksinnstillinger..............................................................................................................59

Konfigurere fakstopptekst...................................................................................................59
Angi svarmodus (Automatisk svar).....................................................................................59
Angi antall ringesignaler før svar........................................................................................60
Endre anropsmønster for svar for særskilt ringesignal.......................................................60
Angi oppringingstype..........................................................................................................61
Angi alternativer for oppringing...........................................................................................61
Angi fakshastigheten..........................................................................................................62
Angi fakslydvolumet............................................................................................................62

Faks og digitale telefontjenester...............................................................................................62
Fax over Internet Protocol........................................................................................................63
Bruke rapporter.........................................................................................................................63

Skrive ut faksbekreftelsesrapporter....................................................................................64
Skriv ut faksfeilrapporter.....................................................................................................65
Skrive ut og vise faksloggen...............................................................................................65
Tømme faksloggen.............................................................................................................65
Skrive ut opplysninger om siste faksoverføring..................................................................66
Skrive ut en rapport for oppringer-ID..................................................................................66
Vise anropshistorikken.......................................................................................................66

6 Webtjenester

Hva er Webtjenester?...............................................................................................................67

HP ePrint............................................................................................................................67
Skriver-Apps.......................................................................................................................67

Konfigurere Webtjenester.........................................................................................................68

Konfigurere Webtjenester med HP-skriverprogramvaren ..................................................68
Konfigurere Webtjenester ved bruk av skriverens kontrollpanel........................................68
Konfigurere Webtjenester ved bruk av den innebygde webserveren.................................69

Bruke Webtjenester..................................................................................................................69

HP ePrint............................................................................................................................69

Skrive ut med HP ePrint...............................................................................................70
Finne skriverens e-postadresse...................................................................................70
Slå av HP ePrint...........................................................................................................70

Skriver-Apps.......................................................................................................................70

Bruke skriver-Apps.......................................................................................................70
Administrere skriver-Apps.............................................................................................71
Slå av skriver-Apps.......................................................................................................71

Fjerne Webtjenester.................................................................................................................71

7 Arbeide med blekkpatroner

Informasjon om blekkpatroner og skrivehodet..........................................................................72
Kontrollere beregnede blekknivåer...........................................................................................73
Utskrift når én eller flere blekkpatroner er tomme....................................................................73
Bytte ut blekkpatronene............................................................................................................74
Oppbevare utskriftsrekvisita.....................................................................................................75
Innsamling av bruksinformasjon...............................................................................................75

Innhold

3

background image

8 Løse et problem

HPs kundestøtte.......................................................................................................................77

Få elektronisk støtte...........................................................................................................78
HPs kundestøtte via telefon................................................................................................78

Før du ringer.................................................................................................................78
Telefonstøtteperiode.....................................................................................................79
Telefonnumre for kundestøtte......................................................................................79
Etter telefonstøtteperioden...........................................................................................81

Tips og ressurser for generell problemløsing...........................................................................81
Løse skriverproblemer..............................................................................................................81

Skriveren slås av uventet...................................................................................................82
Skriveren lager uventede lyder...........................................................................................82
Justering mislykkes.............................................................................................................82
Skriveren svarer ikke (ingenting skrives ut)........................................................................82
Skriveren skriver ut langsomt.............................................................................................83
Tom eller delvis side skrives ut...........................................................................................84
Noe mangler eller er feil på siden.......................................................................................85
Plasseringen av teksten eller grafikken er feil....................................................................85

Løse problemer med utskriftskvalitet........................................................................................86
Løse papirmatingsproblemer....................................................................................................93
Løse kopieringsproblemer........................................................................................................94

Ingen kopi kom ut...............................................................................................................95
Kopiene er blanke...............................................................................................................95
Dokumenter mangler eller er svake....................................................................................95
Størrelsen blir redusert.......................................................................................................96
Kopikvaliteten er dårlig.......................................................................................................96
Det er feil ved kopieringen..................................................................................................96
Skriveren skriver ut en halv side og mater deretter ut papiret............................................97
Papirmisforhold...................................................................................................................97

Løse skanneproblemer.............................................................................................................97

Skanneren gjorde ingenting................................................................................................98
Skanningen tar for lang tid..................................................................................................98
Deler av dokumentet ble ikke skannet, eller tekst mangler................................................98
Tekst kan ikke redigeres.....................................................................................................99
Feilmeldinger vises...........................................................................................................100
Bildekvaliteten på skanningen er dårlig............................................................................100
Det er feil ved skanningen................................................................................................101

Løse faksproblemer................................................................................................................102

Fakstesten mislyktes........................................................................................................102

Løse problemer med Webtjenester og HP-nettsteder ...........................................................115

Løse problemer med Webtjenester..................................................................................115
Løse problemer med HP-nettsteder.................................................................................116

4

background image

Løse problemer med trådløs tilkobling...................................................................................116

Grunnleggende problemløsing for trådløst.......................................................................117
Avansert problemløsing for trådløst nettverk....................................................................117

Trinn 1: Kontroller at datamaskinen er koblet til nettverket........................................118
Trinn 2: Kontroller at skriveren er koblet til nettverket................................................119
Trinn 3: Kontroller om brannmurprogramvaren blokkerer kommunikasjon................119
Trinn 4: Kontroller at skriveren er tilkoblet og klart.....................................................120
Trinn 5: Kontroller at den trådløse versjonen av skriveren er angitt som standard
skriverdriver (bare for Windows).................................................................................121
Trinn 6: Kontroller at datamaskinen ikke er koblet til nettverket via et VPN
(Virtual Private Network).............................................................................................121
Når problemene er løst ..............................................................................................121

Konfigurere brannmurprogramvaren slik at den virker med skriveren....................................122
Løse problemer med skriveradministrasjon............................................................................123

Innebygd webserver kan ikke åpnes................................................................................123

Løse installeringsproblemer...................................................................................................124

Forslag for installering av maskinvare..............................................................................124
Forslag for installering av HP-programvare......................................................................125
Løse nettverksproblemer..................................................................................................125

Forstå skriverstatusrapporten.................................................................................................126
Forstå nettverkskonfigurasjonssiden......................................................................................127
Fjerne fastkjørt papir...............................................................................................................129

Fjerne fastkjørt papir.........................................................................................................129
Unngå papirstopp.............................................................................................................132

A Teknisk informasjon

Garantiopplysninger...............................................................................................................133

Erklæring om begrenset garanti fra Hewlett-Packard.......................................................134
Garantiinformasjon for blekkpatron..................................................................................135

Skriverspesifikasjoner.............................................................................................................136

Fysiske spesifikasjoner.....................................................................................................136
Produktfunksjoner og kapasitet........................................................................................136
Prosessor- og minnespesifikasjoner.................................................................................137
Systemkrav.......................................................................................................................137
Spesifikasjoner for nettverksprotokoll...............................................................................137
Spesifikasjoner for innebygd webserver...........................................................................138
Papirspesifikasjoner.........................................................................................................138

Forstå spesifikasjoner for støttede utskriftsmaterialer................................................138
Angi minimumsmarger................................................................................................141

Utskriftsspesifikasjoner.....................................................................................................142
Spesifikasjoner for kopiering............................................................................................142
Spesifikasjoner for faks....................................................................................................142
Spesifikasjoner for skanning.............................................................................................143
Spesifikasjoner for Webtjenester......................................................................................143

HP ePrint....................................................................................................................143
Skriver-Apps...............................................................................................................143

Spesifikasjoner for HP-nettstedet.....................................................................................143
Miljøspesifikasjoner..........................................................................................................144
Elektriske spesifikasjoner.................................................................................................144
Støyspesifikasjoner...........................................................................................................144

Innhold

5

background image

Forskrifter................................................................................................................................145

Forskriftsmessig modellnummer:......................................................................................145
FCC-erklæring..................................................................................................................146
Merknad til brukere i Korea..............................................................................................146
VCCI-kompatibilitetserklæring (klasse B) for brukere i Japan..........................................147
Merknad om strømledning til brukere i Japan..................................................................147
Erklæring om støynivå for Tyskland.................................................................................147
LED-indikatorerklæring.....................................................................................................147
Glansgrad på huset for perifere enheter for Tyskland......................................................147
Merknad til brukere av det amerikanske telefonnettverket: FCC-krav..............................148
Merknad til brukere av telenettet i Canada.......................................................................149
Merknad til brukere av det tyske telefonnettverket...........................................................149
Erklæring om kablet faks for Australia..............................................................................149
Informasjon om EU-forskrifter...........................................................................................150
Forskrifter for trådløse produkter......................................................................................151

Eksponering for radiofrekvent stråling........................................................................151
Merknad til brukere i Brasil.........................................................................................151
Merknad til brukere i Kanada......................................................................................151
Merknad til brukere på Taiwan...................................................................................152

Miljøvernprogram....................................................................................................................153

Papirbruk..........................................................................................................................153
Plastdeler..........................................................................................................................153
Dataark for materialsikkerhet (MSDS)..............................................................................153
Gjenvinningsprogram.......................................................................................................153
Resirkuleringsprogram for HP-blekkpatroner...................................................................153
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdinger i EU....................................154
Strømforbruk.....................................................................................................................154
Kjemiske stoffer................................................................................................................155
Batteriinformasjon.............................................................................................................155

Avhending av batterier på Taiwan..............................................................................155
Viktig for brukere i California......................................................................................155

Batteridirektiv, EU.............................................................................................................156
RoHS-merknader (bare Kina)...........................................................................................157
RoHS-merknader (bare Ukraina)......................................................................................157

Tredjepartslisenser.................................................................................................................158

B HP-rekvisita og tilbehør

Bestille utskriftsrekvisita elektronisk.......................................................................................166
Rekvisita.................................................................................................................................166

Blekkpatroner...................................................................................................................166
HP-utskriftsmateriale........................................................................................................167

6

background image

C Ekstra faksoppsett

Konfigurere faksing (parallelle telefonsystemer)....................................................................168

Velge riktig faksoppsett for hjemmet eller kontoret...........................................................169
Alternativ A: Separat fakslinje (uten mottak av taleanrop)................................................171
Tilfelle B: Konfigurere skriveren med DSL........................................................................172
Tilfelle C: Konfigurere skriveren med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje..............173
Alternativ D: Fakse med tjeneste for særskilt ringemønster på den samme linjen...........174
Alternativ E: Delt tale-/fakslinje.........................................................................................176
Alternativ F: Delt tale- og fakslinje med talepost..............................................................177
Alternativ G: Fakslinje delt med et datamaskinmodem (uten mottak av taleanrop).........178

Konfigurere skriveren med et datamaskinmodem......................................................178
Konfigurer skriveren med et DSL/ADSL-modem på datamaskinen...........................180

Alternativ H: Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem........................................181

Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem.......................................................181
Delt tale- og fakslinje med et DSL/ADSL-modem.......................................................183

Alternativ I: Delt tale- og fakslinje med en telefonsvarer..................................................185
Alternativ J: Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem og en telefonsvarer.........186

Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem og en telefonsvarer.......................186
Delt tale- og fakslinje med et DSL/ADSL-modem og en telefonsvarer.......................188

Alternativ K: Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem og talepost......................190

Konfigurere seriell fakstype....................................................................................................192
Teste faksoppsettet................................................................................................................192

D Nettverkskonfigurasjon

Konfigurere skriveren for trådløs kommunikasjon..................................................................194

Før du begynner...............................................................................................................194
Konfigurere skriveren i det trådløse nettverket.................................................................195
Konfigurere skriveren ved bruk av HP-skriverprogramvaren (anbefales).........................195
Konfigurere skriveren ved bruk av veiviseren for trådløs konfigurering............................195
Konfigurere skriveren med WiFi Protected Setup (WPS).................................................195

Slik kobler du til skriveren med trykknapp-metoden...................................................196
Slik kobler du til skriveren med PIN-metoden.............................................................196

Konfigurere skriveren ved bruk av den innebygde webserveren (EWS)..........................196
Endre tilkoblingstype........................................................................................................196
Teste den trådløse tilkoblingen.........................................................................................197
Retningslinjer for å sikre trådløs nettverkssikkerhet.........................................................197

Oversikt over sikkerhetsinnstillinger...........................................................................198
Legge til maskinvareadresser i en trådløs ruter (MAC-filtrering)................................198
Andre retningslinjer for trådløs sikkerhet....................................................................198

Retningslinjer for å redusere forstyrrelser i et trådløst nettverk........................................199

Endre grunnleggende nettverksinnstillinger...........................................................................199

Vise og skrive ut nettverksinnstillinger..............................................................................199
Slå den trådløse radioen på og av....................................................................................199

Endre avanserte nettverksinnstillinger....................................................................................199

Angi koblingshastighet......................................................................................................200
Vise IP-innstillinger...........................................................................................................200
Endre IP-innstillinger........................................................................................................200
Tilbakestille nettverksinnstillinger.....................................................................................200

Avinstallere HP-programvaren og installere den på nytt........................................................200

Innhold

7

background image

E Verktøy for skriveradministrasjon

Verktøykasse (Windows)........................................................................................................202
HP Utility (Mac OS X).............................................................................................................202
Innebygd webserver...............................................................................................................202

Om informasjonskapsler...................................................................................................203
Slik åpner du den innebygde webserveren......................................................................203

Stikkordregister..........................................................................................................................212

8