Printera pievienošana, izmantojot spiedpogas metodi

background image

Printera pievienošana, izmantojot spiedpogas metodi

1. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un

pēc tam pieskarieties Network (Tīkls).

2. Pieskarieties Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana) un pēc tam izpildiet

ekrānā redzamos norādījumus.

3. Kad tiekat aicināts, pieskarieties Push Button (Spiedpoga).
4. Bezvadu maršrutētājā vai bezvadu piekļuves punktā nospiediet un 3 sekundes turiet

nospiestu WPS pogu. Pagaidiet apmēram 2 minūtes. Ja printera savienojums ir veiksmīgs,
bezvadu sakaru indikators pārtrauc mirgot, bet paliek izgaismots.