Eiropas Savienības normatīvais paziņojums

background image

Eiropas Savienības normatīvais paziņojums

Produkti ar CE marķējumu atbilst sekojošām ES direktīvām:

Zemsprieguma iekārtu direktīvai 2006/95/EK

EMC direktīvai 2004/108/EK

Ekodizaina direktīva 2009/125/EK, ja piemērojama

Šī produkta atbilstība CE prasībām ir spēkā tikai tad, ja tā barošanai tiek izmantots HP piegādāts
maiņstrāvas adapteris ar pareizu CE marķējumu.
Ja šis produkts ir aprīkots arī ar telekomunikāciju funkcijām, tas atbilst arī sekojošās ES direktīvas
pamata prasībām:
R&TTE direktīvai 1999/5/EK
Atbilstība šīm direktīvām nozīmē atbilstību piemērojamiem un saskaņotiem Eiropas standartiem
(Eiropas normām), kas uzskaitīti kopā ar šo HP produktu vai produktu saimi piegādātajā ES
atbilstības deklarācijā un ir atrodami (tikai angļu valodā) produkta dokumentācijā vai sekojošajā
tīmekļa vietnē: www.hp.com/go/certificates (meklēšanas laukā ievadiet produkta numuru).
Atbilstība ir norādīta ar sekojošu atbilstības marķējumu, kas norādīts uz produkta:

Produktiem, kas netiek izmantoti
telekomunikācijās, un ar ES
saskaņotiem telekomunikāciju
produktiem, piemēram, Bluetooth®,
energoenerģētikas klasē zem 10
mW.

Ar ES nesaskaņotiem
telekomunikāciju produktiem (Ja
piemērojams, starp CE un ! ir
norādīts četrciparu kods).

Lūdzu, skatiet normatīvā paziņojuma marķējumu, kas atrodams uz produkta.
Šī produkta telekomunikāciju funkcijas var izmantot sekojošajās ES un Brīvās tirdzniecības
Eiropas asociācijas valstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Kiprā, Čehijas Republikā, Dānijā, Igaunijā,
Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Īslandē, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā,
Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijas Republikā,
Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē.
Tālruņa savienotājs (nav pieejams visiem produktiem) ir paredzēts izmantošanai ar analogo
tālruņa tīkliem.

Produkti ar bezvadu LAN ierīcēm
Dažās valstīts var būt spēkā īpaši noteikumi vai prasības, kas saistītas ar bezvadu LAN tīklu
darbību, piemēram, ierobežojums izmantošanai tikai iekštelpās vai pieejamo kanālu ierobežojumi.
Lūdzu, pārliecinieties, ka bezvadu tīkla valsts iestatījumi ir pareizi.

Francija
Uz šī produkta 2,4 GHz bezvadu LAN darbību attiecas noteikti ierobežojumi: Šo produktu var
izmantot tikai iekštelpās visā 2400 MHz līdz 2483,5 MHz frekvenču joslu diapazonā (kanāli no
1-13). Izmantošanai ārpus telpām ir pieejams tikai 2400 MHz līdz 2454 MHz frekvenču joslu
diapazons (kanāli no 1-7). Jaunākās prasības skatiet www.arcep.fr.
Kontaktadrese informācijai par normatīviem jautājumiem ir sekojoša:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,
VĀCIJA

Normatīvā informācija

161