Faksa pārbaude ir nesekmīga

background image

Faksa pārbaude ir nesekmīga

Displejā vienmēr tiek rādīts ziņojums Phone Off Hook (Tālrunim nocelta klausule)

Printerim ir problēmas ar faksa ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu

Printerim ir problēmas, nosūtot faksu manuāli

Printeris nevar saņemt faksus, bet var tos nosūtīt

Printeris nevar nosūtīt faksus, bet var tos saņemt

Faksa signāli tiek ierakstīti automātiskajā atbildētājā

Printera komplektācijā iekļautais tālruņa kabelis nav pietiekami garš

Krāsu faksi netiek drukāti

Dators nevar saņemt faksus (Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to
Mac (Faksa saņemšana Mac datorā))

Faksa pārbaude ir nesekmīga

Ja tiek palaista faksa pārbaude un tā ir nesekmīga, iepazīstieties ar atskaiti, kurā ir
pamatinformācija par kļūdu. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju, apskatiet atskaiti, lai
noskaidrotu, kura pārbaudes daļa beidzās nesekmīgi. Pēc tam meklējiet šīs nodaļas
atbilstošo tēmu, lai uzzinātu iespējamos risinājumus.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Pārbaude "Fax Hardware Test" (Faksa aparatūras pārbaude) ir nesekmīga

Pārbaude "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" (Fakss pieslēgts aktīvai
tālruņa sienas kontaktligzdai) ir nesekmīga

8. nodaļa

110

Problēmu risināšana

background image

Pārbaude "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" (Tālruņa kabelis
pievienots pareizajam faksa aparāta portam) ir nesekmīga

Pārbaude "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" (Pareiza veida tālruņa
kabeļa izmantošana darbam ar faksa aparātu) ir nesekmīga

Pārbaude "Dial Tone Detection" (Numura sastādīšanas toņa konstatēšana) ir
neveiksmīga

Pārbaude "Fax Line Condition" (Faksa līnijas stāvoklis) ir neveiksmīga

Pārbaude "Fax Hardware Test" (Faksa aparatūras pārbaude) ir nesekmīga

Risinājums:

Izslēdziet printeri, nospiežot pogu (Strāva), kas atrodas uz printera vadības
paneļa, un pēc tam atvienojiet strāvas vadu no printera aizmugures. Pēc
dažām sekundēm pievienojiet strāvas vadu atpakaļ un ieslēdziet strāvu. Vēlreiz
veiciet pārbaudi. Ja pārbaude atkal beidzas nesekmīgi, turpiniet iepazīties ar
problēmu novēršanas informāciju, kas sniegta šajā sadaļā.

Mēģiniet nosūtīt vai saņemt pārbaudes faksu. Ja varat veiksmīgi nosūtīt vai
saņemt faksu, problēmu, iespējams, vairs nav.

Ja pārbaudi veicat, izmantojot programmu Fax Setup Wizard (Faksa
uzstādīšanas vednis; Windows) vai utilītprogrammu HP Setup Assistant (HP
uzstādīšanas palīgs; Mac OS X), pārliecinieties, vai printeris nav aizņemts,
pabeidzot citu uzdevumu, piemēram, faksa ziņojuma saņemšanu vai kopijas
izgatavošanu. Pārbaudiet, vai displejā nav redzams paziņojums, kas norāda, ka
printeris ir aizņemts. Ja tas ir aizņemts, gaidiet, kamēr tas atbrīvojas, tad
aktivizējiet testu.

Pārliecinieties, vai izmantojat printera komplektā iekļauto tālruņa vadu. Ja
tālruņa sienas kontakta un printera savienošanai neizmantojat komplektā
iekļauto tālruņa vadu, iespējams, nevarēsiet nosūtīt vai saņemt faksa
ziņojumus. Kad printera komplektā iekļautais tālruņa vads ir pieslēgts, veiciet
faksa pārbaudi vēlreiz.

Ja izmantojat tālruņa līnijas dalītāju, tas var radīt faksa sūtīšanas un
saņemšanas problēmas. (Dalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona
sienas kontaktligzdā.) Pamēģiniet noņemt dalītāju un pievienot printeri tieši
tālruņa sienas kontaktam.

Pēc tam, kad ir novērstas visas atklātās problēmas, vēlreiz veiciet faksa pārbaudi,
lai pārliecinātos, ka tā ir sekmīga un ka printeris ir gatavs faksa sūtīšanai un
saņemšanai. Ja Fax Hardware Test (Faksa aparatūras pārbaude) joprojām
beidzas neveiksmīgi un rodas problēmas ar faksa ziņojumu pārraidi, sazinieties ar
HP klientu atbalsta dienestu. Atveriet vietni www.hp.com/go/customercare. Šajā
vietnē sniegta informācija un utilītas, kas var palīdzēt labot daudzas izplatītas
printera problēmas. Lai saņemtu tehnisko palīdzību, atlasiet savu valsti/reģionu (ja
tiek pieprasīts) un pēc tam noklikšķiniet uz Contact HP (Sazināties ar HP).

Faksa problēmu novēršana

111

background image

Pārbaude "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" (Fakss pieslēgts
aktīvai tālruņa sienas kontaktligzdai) ir nesekmīga

Risinājums:

Pārbaudiet savienojumu starp tālruņa sienas kontaktu un printeri, lai
pārliecinātos, ka tālruņa vads nav bojāts.

Pārliecinieties, vai izmantojat printera komplektā iekļauto tālruņa vadu. Ja
tālruņa sienas kontakta un printera savienošanai neizmantojat komplektā
iekļauto tālruņa vadu, iespējams, nevarēsiet nosūtīt vai saņemt faksa
ziņojumus. Kad printera komplektā iekļautais tālruņa vads ir pieslēgts, veiciet
faksa pārbaudi vēlreiz.

Pārliecinieties, vai printeris ir pareizi pievienots tālruņa sienas kontaktam.
Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas
kontaktam un otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.
Plašāku informāciju par printera iestatīšanu darbam ar faksu skatiet sadaļā
Faksa papildiestatījumi.

Ja izmantojat tālruņa līnijas dalītāju, tas var radīt faksa sūtīšanas un
saņemšanas problēmas. (Dalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona
sienas kontaktligzdā.) Pamēģiniet noņemt dalītāju un pievienot printeri tieši
tālruņa sienas kontaktam.

Mēģiniet pievienot darbojošos tālruņa aparātu ar tālruņa vadu sienas
kontaktam, ko izmantojat printerim, un pārbaudiet, vai ir dzirdams centrāles
gatavības signāls. Ja centrāles gatavības signāls nav dzirdams, sazinieties ar
tālruņu pakalpojumu sniedzēju un palūdziet pārbaudīt līniju.

Mēģiniet nosūtīt vai saņemt pārbaudes faksu. Ja varat veiksmīgi nosūtīt vai
saņemt faksu, problēmu, iespējams, vairs nav.

Pēc tam, kad ir novērstas visas atklātās problēmas, vēlreiz veiciet faksa pārbaudi,
lai pārliecinātos, ka tā ir sekmīga un ka printeris ir gatavs faksa sūtīšanai un
saņemšanai.

Pārbaude "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" (Tālruņa kabelis
pievienots pareizajam faksa aparāta portam) ir nesekmīga

Risinājums: Ievietojiet tālruņa kabeli pareizajā portā.
1. Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas

kontaktam un otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Piezīme. Ja savienojumam ar tālruņa sienas kontaktu izmantojat portu 2-
EXT, faksus nevar ne nosūtīt, ne saņemt. Ports 2-EXT jāizmanto tikai tad,
ja pieslēdzat citu aprīkojumu, piemēram, automātisko atbildētāju.

8. nodaļa

112

Problēmu risināšana

background image

Attēls 8-1 Printera aizmugures skats

1

2

1 Tālruņa sienas kontakts

2 Lai izveidotu savienojumu ar portu “1-LINE”, izmantojiet printera komplektā iekļauto

tālruņa vadu.

2. Kad esat pievienojis tālruņa kabeli pie porta, kas apzīmēts ar 1-LINE, palaidiet

faksa pārbaudi vēlreiz, lai pārliecinātos, vai tā ir veiksmīga un printeris ir gatavs
darbam ar faksu.

3. Mēģiniet nosūtīt vai saņemt pārbaudes faksu.

Pārliecinieties, vai izmantojat printera komplektā iekļauto tālruņa vadu. Ja
tālruņa sienas kontakta un printera savienošanai neizmantojat komplektā
iekļauto tālruņa vadu, iespējams, nevarēsiet nosūtīt vai saņemt faksa
ziņojumus. Kad printera komplektā iekļautais tālruņa vads ir pieslēgts, veiciet
faksa pārbaudi vēlreiz.

Ja izmantojat tālruņa līnijas dalītāju, tas var radīt faksa sūtīšanas un
saņemšanas problēmas. (Dalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona
sienas kontaktligzdā.) Pamēģiniet noņemt dalītāju un pievienot printeri tieši
tālruņa sienas kontaktam.

Pārbaude "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" (Pareiza veida tālruņa
kabeļa izmantošana darbam ar faksa aparātu) ir nesekmīga

Risinājums:

Pārliecinieties, vai savienojuma izveidei starp printeri un tālruņa sienas
kontaktu izmantojat komplektā iekļauto tālruņa vadu. Vienam tālruņa vada

Faksa problēmu novēršana

113

background image

galam jābūt pievienotam portam ar apzīmējumu 1-LINE printera aizmugurē, bet
otram galam — tālruņa sienas kontaktam, kā parādīts attēlā.

1

2

1 Tālruņa sienas kontakts

2 Lai izveidotu savienojumu ar portu “1-LINE”, izmantojiet printera komplektā iekļauto

tālruņa vadu.

Ja printera komplektā iekļautais tālruņa vads nav pietiekami garš, var izmantot
savienotāju, lai to pagarinātu. To var iegādāties elektropreču veikalā, kur
piedāvā tālruņu piederumus. Tāpat ir nepieciešams vēl viens tālruņa vads —
tas var būt standarta tālruņa vads, kas, iespējams, jau ir atrodams jūsu mājās
vai birojā.

Pārbaudiet savienojumu starp tālruņa sienas kontaktu un printeri, lai
pārliecinātos, ka tālruņa vads nav bojāts.

Pārliecinieties, vai izmantojat printera komplektā iekļauto tālruņa vadu. Ja
tālruņa sienas kontakta un printera savienošanai neizmantojat komplektā
iekļauto tālruņa vadu, iespējams, nevarēsiet nosūtīt vai saņemt faksa
ziņojumus. Kad printera komplektā iekļautais tālruņa vads ir pieslēgts, veiciet
faksa pārbaudi vēlreiz.

Ja izmantojat tālruņa līnijas dalītāju, tas var radīt faksa sūtīšanas un
saņemšanas problēmas. (Dalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona
sienas kontaktligzdā.) Pamēģiniet noņemt dalītāju un pievienot printeri tieši
tālruņa sienas kontaktam.

8. nodaļa

114

Problēmu risināšana

background image

Pārbaude "Dial Tone Detection" (Numura sastādīšanas toņa konstatēšana) ir
neveiksmīga

Risinājums:

Cits aprīkojums, kas izmanto vienu tālruņa līniju ar printeri, var būt par iemeslu,
ka pārbaude neizdodas. Lai konstatētu, vai problēmu nerada cits aprīkojums,
atvienojiet no tālruņa līnijas visu papildu aprīkojumu un veiciet pārbaudi vēlreiz.
Ja pārbaude Dial Tone Detection Test (Izsaukšanas toņu noteikšanas tests) ir
sekmīga, kad cits aprīkojums nav pievienots, problēmas rada viena vai
vairākas papildu ierīces; mēģiniet tās atkal pa vienai pievienot un ikreiz veikt
pārbaudi, līdz nosakāt, kura ierīce izraisa problēmas.

Mēģiniet pievienot darbojošos tālruņa aparātu ar tālruņa vadu sienas
kontaktam, ko izmantojat printerim, un pārbaudiet, vai ir dzirdams centrāles
gatavības signāls. Ja centrāles gatavības signāls nav dzirdams, sazinieties ar
tālruņu pakalpojumu sniedzēju un palūdziet pārbaudīt līniju.

Pārliecinieties, vai printeris ir pareizi pievienots tālruņa sienas kontaktam.
Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas
kontaktam un otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Ja izmantojat tālruņa līnijas dalītāju, tas var radīt faksa sūtīšanas un
saņemšanas problēmas. (Dalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona
sienas kontaktligzdā.) Pamēģiniet noņemt dalītāju un pievienot printeri tieši
tālruņa sienas kontaktam.

Ja tālruņa sistēma neizmanto standarta centrāles gatavības signālu, kā tas ir
dažās PBX sistēmās, tas var izraisīt nesekmīgus pārbaudes rezultātus. Taču
tas nerada problēmas ar faksa ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu. Mēģiniet
nosūtīt vai saņemt pārbaudes faksa ziņojumu.

Pārbaudiet, vai valsts/reģiona iestatījums ir pareizs un atbilst jūsu valstij/
reģionam. Ja valsts/reģiona iestatījums nav noradīts vai ir nepareizs, pārbaude
var būt nesekmīga, un var rasties problēmas, nosūtot un saņemot faksa
ziņojumus.

Pārliecinieties, vai printeris ir pievienots analogai tālruņa līnijai, jo savādāk
nevarēsit nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumus. Lai pārbaudītu, vai tālruņa līnija
nav ciparlīnija, pievienojiet tai parasto analogo tālruņa aparātu un klausieties,
vai ir dzirdams centrāles gatavības signāls. Ja parastais centrāles gatavības
signāls nav dzirdams, tā var būt tālruņa līnija, kas uzstādīta ciparu tālruņa
aparātiem. Pievienojiet printeri analogai tālruņa līnijai un mēģiniet nosūtīt vai
saņemt faksa ziņojumu.

Pārliecinieties, vai izmantojat printera komplektā iekļauto tālruņa vadu. Ja
tālruņa sienas kontakta un printera savienošanai neizmantojat komplektā
iekļauto tālruņa vadu, iespējams, nevarēsiet nosūtīt vai saņemt faksa
ziņojumus. Kad printera komplektā iekļautais tālruņa vads ir pieslēgts, veiciet
faksa pārbaudi vēlreiz.

Pēc tam, kad ir novērstas visas atklātās problēmas, vēlreiz veiciet faksa pārbaudi,
lai pārliecinātos, ka tā ir sekmīga un ka printeris ir gatavs faksa sūtīšanai un
saņemšanai. Ja pārbaude Dial Tone Detection (Centrāles gatavības signāla
uztveršana) vēl aizvien neizdodas, sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju un
palūdziet veikt tālruņa līnijas pārbaudi.

Faksa problēmu novēršana

115

background image

Pārbaude "Fax Line Condition" (Faksa līnijas stāvoklis) ir neveiksmīga

Risinājums:

Pārliecinieties, vai printeris ir pievienots analogai tālruņa līnijai, jo savādāk
nevarēsit nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumus. Lai pārbaudītu, vai tālruņa līnija
nav ciparlīnija, pievienojiet tai parasto analogo tālruņa aparātu un klausieties,
vai ir dzirdams centrāles gatavības signāls. Ja parastais centrāles gatavības
signāls nav dzirdams, tā var būt tālruņa līnija, kas uzstādīta ciparu tālruņa
aparātiem. Pievienojiet printeri analogai tālruņa līnijai un mēģiniet nosūtīt vai
saņemt faksa ziņojumu.

Pārbaudiet savienojumu starp tālruņa sienas kontaktu un printeri, lai
pārliecinātos, ka tālruņa vads nav bojāts.

Pārliecinieties, vai printeris ir pareizi pievienots tālruņa sienas kontaktam.
Pievienojiet vienu printera komplektā iekļautā tālruņa vada galu tālruņa sienas
kontaktam un otru galu — portam printera aizmugurē ar apzīmējumu 1-LINE.

Cits aprīkojums, kas izmanto vienu tālruņa līniju ar printeri, var būt par iemeslu,
ka pārbaude neizdodas. Lai konstatētu, vai problēmu nerada cits aprīkojums,
atvienojiet no tālruņa līnijas visu papildu aprīkojumu un veiciet pārbaudi vēlreiz.

Ja pārbaude Fax Line Condition Test (Faksa līnijas stāvokļa pārbaude) ir
sekmīga, kad cits aprīkojums nav pievienots, problēmas rada viena vai
vairākas papildu ierīces; mēģiniet tās atkal pa vienai pievienot un ikreiz
veikt pārbaudi, līdz nosakāt, kura ierīce izraisa problēmas.

Ja pārbaude Fax Line Condition Test (Faksa līnijas stāvokļa pārbaude)
neizdodas, kad pārējās ierīces ir atvienotas, pievienojiet printeri tālruņa
līnijai, kas darbojas, un turpiniet skatīt šajā sadaļā sniegto informāciju par
problēmu novēršanu.

Ja izmantojat tālruņa līnijas dalītāju, tas var radīt faksa sūtīšanas un
saņemšanas problēmas. (Dalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona
sienas kontaktligzdā.) Pamēģiniet noņemt dalītāju un pievienot printeri tieši
tālruņa sienas kontaktam.

Pārliecinieties, vai izmantojat printera komplektā iekļauto tālruņa vadu. Ja
tālruņa sienas kontakta un printera savienošanai neizmantojat komplektā
iekļauto tālruņa vadu, iespējams, nevarēsiet nosūtīt vai saņemt faksa
ziņojumus. Kad printera komplektā iekļautais tālruņa vads ir pieslēgts, veiciet
faksa pārbaudi vēlreiz.

Pēc tam, kad ir novērstas visas atklātās problēmas, vēlreiz veiciet faksa pārbaudi,
lai pārliecinātos, ka tā ir sekmīga un ka printeris ir gatavs faksa sūtīšanai un
saņemšanai. Ja pārbaude Fax Line Condition (Faksa līnijas stāvoklis) vēl aizvien
neizdodas un ir problēmas ar faksa sūtīšanu, sazinieties ar tālruņa pakalpojumu
sniedzēju, lai tie pārbaudītu tālruņa līniju.

Displejā vienmēr tiek rādīts ziņojums Phone Off Hook (Tālrunim nocelta
klausule)

Risinājums: Tiek izmantots nepareiza veida tālruņa vads. Lai pievienotu ierīci
tālruņa līnijai, noteikti izmantojiet printera komplektā iekļauto tālruņa vadu. Ja
printera komplektā iekļautais tālruņa vads nav pietiekami garš, var izmantot
savienotāju, lai to pagarinātu. To var iegādāties elektropreču veikalā, kur piedāvā

8. nodaļa

116

Problēmu risināšana

background image

tālruņu piederumus. Tāpat ir nepieciešams vēl viens tālruņa vads — tas var būt
standarta tālruņa vads, kas, iespējams, jau ir atrodams jūsu mājās vai birojā.

Risinājums: Iespējams, tiek lietots cits aprīkojums, kas kopā ar printeri ir
pieslēgts vienai tālruņa līnijai. Pārliecinieties, vai netiek lietoti papildu tālruņi
(tālruņi, kas nav savienoti ar printeri, taču izmanto to pašu tālruņa līniju) vai cits
aprīkojums, vai arī tālruņiem nav nocelta klausule. Piemēram, printeri nevar
izmantot faksu nosūtīšanai, ja papildu tālruņa aparātam ir nocelta klausule vai tiek
izmantots datora modems ar nolūku nosūtīt e-pasta ziņojumu vai piekļūt
internetam.

Printerim ir problēmas ar faksa ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu

Risinājums: Printerim ir jābūt ieslēgtam. Apskatiet printera displeju. Ja displejs
neko nerāda un (Strāvas poga) indikators nedeg, printeris ir izslēgts.
Pārliecinieties, vai strāvas vads ir kārtīgi pievienots printerim un sienas
kontaktligzdai. Lai ieslēgtu printeri, nospiediet pogu (Strāva).
HP iesaka pēc printera ieslēgšanas, pirms sūtīt vai saņemt faksu, pagaidīt piecas
minūtes. Printeris nevar saņemt vai sūtīt faksu, kamēr tas inicializējas pēc
ieslēgšanas.

Risinājums: Ja ir aktivizēta opcija Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) vai
Fax to Mac (Faksa saņemšana Mac datorā), iespējams, faksa ziņojumus nevarēs
sūtīt vai saņemt, ja faksa atmiņa ir pilna (printera atmiņas ierobežojums).

Risinājums:

Pārliecinieties, vai savienojuma izveidei starp printeri un tālruņa sienas
kontaktu izmantojat komplektā iekļauto tālruņa vadu. Vienam tālruņa vada

Faksa problēmu novēršana

117

background image

galam jābūt pievienotam portam ar apzīmējumu 1-LINE printera aizmugurē, bet
otram galam — tālruņa sienas kontaktam, kā parādīts attēlā.

1

2

1 Tālruņa sienas kontakts

2 Lai izveidotu savienojumu ar portu “1-LINE”, izmantojiet printera komplektā iekļauto

tālruņa vadu.

Ja printera komplektā iekļautais tālruņa vads nav pietiekami garš, var izmantot
savienotāju, lai to pagarinātu. To var iegādāties elektropreču veikalā, kur
piedāvā tālruņu piederumus. Tāpat ir nepieciešams vēl viens tālruņa vads —
tas var būt standarta tālruņa vads, kas, iespējams, jau ir atrodams jūsu mājās
vai birojā.

Mēģiniet pievienot darbojošos tālruņa aparātu ar tālruņa vadu sienas
kontaktam, ko izmantojat printerim, un pārbaudiet, vai ir dzirdams centrāles
gatavības signāls. Ja centrāles gatavības signāls nav dzirdams, zvaniet uz
lokālo tālruņa uzņēmumu un lūdziet izlabot bojājumu.

Iespējams, pašlaik tiek lietots cits aprīkojums, kas izmanto vienu telefona līniju
ar printeri. Piemēram, nevarat izmantot printeri faksu nosūtīšanai, ja papildu
tālruņa aparātam ir nocelta klausule vai tiek izmantots datora modems ar
nolūku nosūtīt e-pasta ziņojumu vai piekļūt internetam.

Pārbaudiet, vai kļūdu nav izraisījis cits process. Pārbaudiet, vai displejā vai
datorā nav redzams kļūdas paziņojums ar informāciju par problēmu un tās
risinājumu. Kļūdas gadījumā printeris nevar nosūtīt un saņemt faksa ziņojumus
līdz kļūdas novēršanai.

8. nodaļa

118

Problēmu risināšana

background image

Tālruņa līnijas savienojums var būt trokšņains. Tālruņa līnijas ar sliktu skaņas
kvalitāti (troksni) var radīt faksa operāciju izpildes problēmas. Pārbaudiet
tālruņa līnijas skaņas kvalitāti, pievienojot tālruņa aparātu sienas kontaktligzdai,
un mēģiniet saklausīt statisko vai citu troksni. Ja dzirdami trokšņi, izslēdziet
režīmu Error Correction Mode (Kļūdu labošanas režīms) (ECM) un mēģiniet
faksu nosūtīt vēlreiz. Papildinformāciju par ECM mainīšanu skatiet sadaļā
Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā. Ja problēmu neizdodas novērst,
sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju.

Ja izmantojat ciparu abonentu līniju (DSL) pakalpojumu, pārliecinieties, vai ir
pieslēgts DSL filtrs, jo pretējā gadījumā nav iespējams sekmīgi strādāt ar faksa
iekārtu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā B variants: printera uzstādīšana
darbam ar DSL.

Pārliecinieties, vai printeris nav pievienots tālruņa sienas kontaktam, kas ir
uzstādīts ciparu tālruņa aparātiem. Lai pārbaudītu, vai tālruņa līnija nav
ciparlīnija, pievienojiet tai parasto analogo tālruņa aparātu un klausieties, vai ir
dzirdams centrāles gatavības signāls. Ja parastais centrāles gatavības signāls
nav dzirdams, tā var būt tālruņa līnija, kas uzstādīta ciparu tālruņa aparātiem.

Ja izmantojat privāto atzaru centrāli (PBX) vai integrētu pakalpojumu ciparu
tīkla (ISDN) pārveidotāju/termināla adapteri, ja iespējams, pārbaudiet, vai
printeris ir pieslēgts pareizajam portam un vai termināla adapterim ir iestatīts
pareizs slēdža veids atbilstoši jūsu valstij/reģionam. Plašāku informāciju skatiet
sadaļā C variants: printera uzstādīšana darbam ar PBX tālruņu sistēmu vai
ISDN līniju.

Ja printeris izmanto vienu tālruņa līniju kopā ar DSL pakalpojumu, iespējams,
DSL modems nav pareizi iezemēts. Ja DSL modems nav pareizi iezemēts, tas
tālruņa līnijā var radīt troksni. Tālruņa līnijas ar sliktu skaņas kvalitāti (troksni)
var radīt faksa funkciju izpildes problēmas. Varat pārbaudīt tālruņa līnijas
kvalitāti, pieslēdzot tālruni pie tālruņa sienas kontakta un klausoties, vai
dzirdami statiski vai citi trokšņi. Ja ir dzirdams troksnis, izslēdziet DSL modemu
un vismaz uz 15 minūtēm pilnīgi atslēdziet strāvas padevi. Atkal ieslēdziet DSL
modemu un vēlreiz klausieties, vai ir dzirdams centrāles gatavības signāls.

Piezīme. Iespējams, statisko troksni telefona līnijā varēs manīt arī vēlāk.
Ja printeris pārtrauc nosūtīt un saņemt faksus, atkārtojiet šīs darbības.

Ja tālruņa līnija joprojām ir trokšņaina, sazinieties ar savu tālruņu uzņēmumu.
Lai iegūtu informāciju par DSL modema izslēgšanu, sazinieties ar jūsu DSL
pakalpojuma sniedzēju.

Ja izmantojat tālruņa līnijas dalītāju, tas var radīt faksa sūtīšanas un
saņemšanas problēmas. (Dalītājs ir divu vadu savienotājs, kuru ievieto telefona
sienas kontaktligzdā.) Pamēģiniet noņemt dalītāju un pievienot printeri tieši
tālruņa sienas kontaktam.

Faksa problēmu novēršana

119

background image

Printerim ir problēmas, nosūtot faksu manuāli

Risinājums:

Piezīme. Šis iespējamais risinājums attiecas tikai uz valstīm/reģioniem, kur
printera komplektā ir iekļauts divdzīslu tālruņa kabelis. Šādas valstis/reģioni ir:
Argentīna, ASV, Austrālija, Brazīlija, Čīle, Filipīnas, Grieķija, Indija, Indonēzija,
Īrija, Japāna, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Krievija, Ķīna, Latīņamerika,
Malaizija, Meksika, Polija, Portugāle, Saūda Arābija, Singapūra, Spānija,
Taizeme, Taivāna, Venecuēla un Vjetnama.

Nodrošiniet, lai tālruņa līnija, kuru izmantojat faksa savienojumu iniciēšanai,
būtu pieslēgta tieši ierīcei . Lai faksa ziņojumu nosūtītu manuāli, tālruņa
aparātam jābūt tieši savienotam ar printera portu, kas apzīmēts ar 2-EXT, kā
parādīts attēlā.

3

2

1

1 Tālruņa sienas kontakts

2 Lai izveidotu savienojumu ar portu “1-LINE”, izmantojiet printera komplektā iekļauto

tālruņa vadu.

3 Tālrunis

Ja sūtāt faksu manuāli no tālruņa, kas ir tieši savienots ar printeri, lai nosūtītu
faksu, ir jāizmanto tālruņa tastatūra. Nevar izmantot printera vadības paneļa
tastatūru.

Piezīme. Ja izmantojat seriālo tālruņu sistēmu, lūdzu, pievienojiet tālruni
tieši virs tā printera kabeļa, kuram ir pievienota sienas kontaktdakša.

8. nodaļa

120

Problēmu risināšana

background image

Printeris nevar saņemt faksus, bet var tos nosūtīt

Risinājums:

Ja neizmantojat atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumus, pārliecinieties, vai
funkcija Distinctive Ring (Zvanu izšķiršana) printerī ir iestatīta kā All Rings
(Visi zvani). Plašāku informāciju skatiet sadaļā Atbildes zvana signāla maiņa
zvanu izšķiršanas funkcijai.

Ja funkcijai Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) ir iestatīta vērtība Off
(Izslēgts), faksa ziņojumus būs jāsaņem manuāli; pretējā gadījumā printeris
nesaņems faksa ziņojumus. Informāciju par faksa ziņojumu manuālu
saņemšanu skatiet sadaļā Manuāla faksa saņemšana.

Ja numuram, ko izmantojat faksa zvanu saņemšanai, ir uzstādīts arī balss
zvana pakalpojums, faksa ziņojumus nāksies saņemt manuāli, nevis
automātiski. Tas nozīmē, ka jums jābūt gatavam personīgi atbildēt uz
ienākošajiem faksa zvaniem. Informāciju par printera iestatīšanu ar balss pasta
pakalpojumu skatiet sadaļā F variants: kopēja balss/faksa līnija ar balss pastu.
Informāciju par faksa ziņojumu manuālu saņemšanu skatiet sadaļā Manuāla
faksa saņemšana.

Ja printeris izmanto vienu tālruņa līniju kopā ar iezvanes modemu,
pārliecinieties, vai modema komplektā iekļautā programmatūra nav iestatīta
automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai. Modemi, kas ir iestatīti automātiskai
faksa saņemšanai, pirmie pieslēdzas tālruņa līnijai, lai saņemtu visus ienākošos
faksa ziņojumus, tāpēc printeris nesaņem ienākošos faksa zvanus.

Ja printeris izmanto tālruņa līniju kopā ar automātisko atbildētāju, var rasties
viena no šādām problēmām:

Automātiskais atbildētājs var nebūt pareizi uzstādīts darbam ar printeri.

Izejošais ziņojums var būt pārāk garš vai skaļš, un tas neļauj printerim
atpazīt faksa tonālos signālus, tāpēc nosūtošais faksa aparāts, iespējams,
paspēj atvienoties.

Automātiskajam atbildētājam pēc izejošā ziņojuma var nebūt pietiekami ilgs
klusuma brīdis, lai atļautu printerim noteikt faksa tonālos signālus. Šī
problēma visbiežāk rodas ar ciparu automātiskajiem atbildētājiem.

Problēmas var novērst, veicot šādas darbības:

Ja automātiskais atbildētājs darbojas ar to pašu tālruņa līniju, kuru
izmantojat faksa zvaniem, mēģiniet pievienot automātisko atbildētāju pie
printera tieši, kā tas aprakstīts sadaļā I variants: kopēja balss/faksa līnija ar
automātisko atbildētāju.

Pārliecinieties, vai printeris ir iestatīts automātiskai faksa saņemšanai.
Informāciju par printera iestatīšanu automātiskai faksa ziņojumu
saņemšanai skatiet sadaļā Faksa saņemšana.

Iestatījumam Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) jābūt
norādītam lielākam zvana signālu skaitam nekā automātiskajā atbildētājā.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Pirms atbildes saņemamo zvana signālu
skaita iestatīšana.

Faksa problēmu novēršana

121

background image

Atvienojiet automātisko atbildētāju un mēģiniet saņemt faksa ziņojumu. Ja
bez automātiskā atbildētāja faksa ziņojumu var saņemt, iespējams,
problēmas cēlonis ir automātiskais atbildētājs.

Pievienojiet atpakaļ automātisko atbildētāju un atkārtoti ierakstiet savu
izejošo ziņojumu. Ierakstiet apmēram 10 sekundes garu ziņojumu. Ierakstot
ziņojumu, runājiet lēni un klusi. Balss ziņojuma beigās atstājiet vismaz
piecu sekunžu klusumu. Klusuma ieraksta laikā nedrīkst būt nekādu fona
trokšņu. Mēģiniet atkārtoti saņemt faksa ziņojumu.

Piezīme. Daži ciparu automātiskie atbildētāji var nesaglabāt ierakstīto
klusumu izejošā ziņojuma beigās. Pārbaudes nolūkā atskaņojiet izejošo
ziņojumu.

Ja printeris lieto vienu tālruņa līniju kopā ar cita veida tālruņa ierīcēm,
piemēram, automātisko atbildētāju, datora modemu vai komutatora bloku ar
daudziem portiem, faksa signāla līmenis var samazināties. Signāla līmenis var
tikt samazināts, ja izmantojat dalītāju vai pievienojat tālruņa kabeļu
pagarinātājus. Pazemināts faksa signāla līmenis var radīt problēmas, saņemot
faksu.
Lai noskaidrotu, vai problēmu rada citas ierīces, atvienojiet no telefona līnijas
visu, izņemot printeri, un tad mēģiniet saņemt faksu. Ja faksus varat saņemt
veiksmīgi bez cita aprīkojuma izmantošanas, tas nozīmē, ka problēmas rada
viens vai vairāki cita aprīkojuma vienumi; mēģiniet tos pa vienam pievienot un
ik reizi mēģiniet saņemt faksu, līdz atrodat ierīci, kas ir problēmas cēlonis.

Ja faksa tālruņa numuram ir īpaša zvanu signālu veids (izmantojot atšķirīgu
zvanu pakalpojumus, ko piedāvā telekomunikāciju uzņēmums), pārliecinieties,
vai printera funkcijai Distinctive Ring (Zvanu izšķiršana) ir atbilstošs
iestatījums. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Atbildes zvana signāla maiņa
zvanu izšķiršanas funkcijai.

8. nodaļa

122

Problēmu risināšana

background image

Printeris nevar nosūtīt faksus, bet var tos saņemt

Risinājums:

Iespējams, printeris numura sastādīšanu veic pārāk ātri vai pārāk drīz.
Iespējams, numura sastādīšanas secībā jāievieto dažas pauzes. Ja, piemēram,
pirms numura izsaukšanas jāpiekļūst ārējai līnijai, aiz piekļuves numura
ievietojiet pauzi. Ja numurs ir 95555555, un cipars 9 tiek izmantots, lai piekļūtu
ārējai līnijai, pauzes jāievieto šādi: 9-555-5555. Lai ievadāmajam faksa
numuram pievienotu pauzi, atkārtoti pieskarieties pogai *, līdz displejā tiek
parādīta domuzīme (-).
Varat arī nosūtīt faksa ziņojumu, izmantojot kontrolētu numura izsaukšanu. Tas
dod iespēju numura izsaukšanas laikā dzirdēt tālruņa līniju. Varat noteikt
izsaukšanas ātrumu un atbildēt uz izsaukuma laikā saņemtajām norādēm.
Plašāku informāciju skatiet sadaļā Faksa sūtīšana, izmantojot kontrolēto
numura sastādīšanu.

Numuram, kuru ievadījāt, sūtot faksu, ir nepareizs formāts, vai ir problēmas ar
saņēmēja faksa aparātu. Lai to pārbaudītu, pamēģiniet piezvanīt uz faksa
numuru no tālruņa, un klausīties, vai ir dzirdami faksa toņa signāli. Ja nedzirdat
faksa toņa signālus, iespējams, saņēmēja faksa aparāts nav ieslēgts vai
pievienots, vai arī adresāta tālruņa līnijai ir balss pasta pakalpojumu izraisīti
traucējumi. Varat arī palūgt, lai saņēmējs pārbauda, vai viņa faksa aparātam
nav bojājumu.

Faksa signāli tiek ierakstīti automātiskajā atbildētājā

Risinājums:

Ja automātiskais atbildētājs darbojas ar to pašu tālruņa līniju, kuru izmantojat
faksa zvaniem, mēģiniet pievienot automātisko atbildētāju pie printera tieši, kā
tas aprakstīts sadaļā I variants: kopēja balss/faksa līnija ar automātisko
atbildētāju. Ja automātiskais atbildētājs nav pievienots atbilstoši šim
ieteikumam, faksa tonālie signāli var tikt ierakstīti automātiskajā atbildētājā.

Pārliecinieties, vai printeris ir iestatīts saņemt faksus automātiski un vai opcijas
Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) iestatījums ir pareizs.
Zvana signālu skaitam, pēc kura printerim jāatbild, ir jābūt lielākam nekā zvana
signālu skaitam, pēc kura atbild automātiskais atbildētājs. Ja automātiskais
atbildētājs un printeris ir iestatīti atbildēt pēc vienādu zvana signālu skaita, uz
zvanu atbildēs abas ierīces un faksa tonālie signāli tiks ierakstīti automātiskajā
atbildētājā.

Iestatiet, lai automātiskais atbildētājs atbildētu pēc dažiem zvana signāliem, bet
printeris — pēc lielākā iespējamā zvana signālu skaita. (Maksimālais zvana
signālu skaits ir atkarīgs no valsts/reģiona.) Ar šiem uzstādījumiem
automātiskais atbildētājs atbildēs uz zvanu un printeris uzraudzīs līniju. Ja
printeris atpazīst ienākošā faksa tonālos signālus, tas pieņems faksu. Ja zvans
ir balss zvans, automātiskais atbildētājs ieraksta ienākošo ziņojumu. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Pirms atbildes saņemamo zvana signālu skaita
iestatīšana.

Faksa problēmu novēršana

123

background image

Printera komplektācijā iekļautais tālruņa kabelis nav pietiekami garš

Risinājums: Ja printera komplektā iekļautais tālruņa vads nav pietiekami garš,
var izmantot savienotāju, lai to pagarinātu. To var iegādāties elektropreču veikalā,
kur piedāvā tālruņu piederumus. Tāpat ir nepieciešams vēl viens tālruņa vads —
tas var būt standarta tālruņa vads, kas, iespējams, jau ir atrodams jūsu mājās vai
birojā.

Padoms Ja printera komplektā ir iekļauts 2 dzīslu tālruņa līnijas adapteris,
varat izmantot to tālruņa kabeļa pagarināšanai kopā ar 4 dzīslu tālruņa kabeli.
Informāciju par 2 dzīslu tālruņa adaptera izmantošanu skatiet tā komplektācijā
iekļautajā dokumentācijā.

Lai pagarinātu tālruņa kabeli
1.
Izmantojiet printera komplektā iekļauto tālruņa kabeli un pievienojiet vienu tā

galu pie savienotāja, bet otru galu pie ierīces aizmugurē pie porta, kas
apzīmēts ar 1-LINE.

2. Pievienojiet citu tālruņa kabeli pie brīvā uzmavas porta un tālruņa sienas

kontaktligzdas.

Krāsu faksi netiek drukāti

Iemesls: Iespēja Incoming Fax Printing (Ienākošo faksu drukāšana) ir izslēgta.
Risinājums: Lai drukātu krāsu faksus, pārliecinieties, vai printera vadības panelī
ir ieslēgta opcija Incoming Fax Printing (Ienākošā faksa drukāšana).

Dators nevar saņemt faksus (Fax to PC (Faksa saņemšana PC datorā) un Fax to
Mac (Faksa saņemšana Mac datorā))

Iemesls: Dators, kas izvēlēts faksu saņemšanai, ir izslēgts.
Risinājums: Pārliecinieties, vai dators, kas izvēlēts faksu saņemšanai, vienmēr ir
ieslēgts.

Iemesls: Faksu sastādīšanai un saņemšanai ir konfigurēti dažādi datori, un viens
no tiem var būt izslēgts.
Risinājums: Ja faksu saņemšanai tiek izmantos cits dators nekā faksu
sastādīšanai, abiem datoriem jābūt visu laiku ieslēgtiem.

Iemesls: Faksa saņemšana PC datorā vai faksa saņemšana Mac datorā nav
aktivizēta vai dators nav konfigurēts faksa ziņojumu saņemšanai.
Risinājums: Aktivizējiet faksa saņemšanu PC datorā vai faksa saņemšanu Mac
datorā un pārliecinieties, vai dators ir konfigurēts faksu saņemšanai.

8. nodaļa

124

Problēmu risināšana