Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā

background image

Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā

Error Correction Mode (Kļūdu labošanas režīms) (ECM) novērš datu zudumu, kas
rodas sliktu tālruņa sakaru dēļ, konstatējot kļūdas jau pārraides laikā un automātiski
pieprasot, lai kļūdainā daļa tiktu pārraidīta atkārtoti. Maksu par tālruni tas neietekmē
un, izmantojot labas tālruņu līnijas, maksu var pat samazināt. Izmantojot nekvalitatīvas
tālruņa līnijas, kļūdu labošanas režīms palielina sūtīšanas laiku un maksu par tālruni,
bet nosūtītajai informācijai ir daudz augstāka kvalitāte. Noklusētais iestatījums ir On
(Ieslēgts). Izslēdziet kļūdu labošanas režīmu tikai tad, ja tā izmantošana ievērojami
palielina maksu par tālruni un jūs apmierina zemāka kvalitāte par mazāku samaksu.
Pirms atslēdzat ECM, pievērsiet uzmanību šādiem apsvērumiem. Ja funkcija ECM tiek
izslēgta

Tiek ietekmēta nosūtīto un saņemto faksu kvalitāte un pārraides ātrums.

Iestatījumam Fax Speed (Faksa ātrums) automātiski tiek piešķirta vērtība Medium
(Vidējs).

Vairs nevar nosūtīt vai saņemt krāsu faksus.

5. nodaļa

52

Fakss

background image

Lai mainītu ECM iestatījumu, izmantojot vadības paneli
1.
Sākuma ekrānā pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam izvēlieties Iestatīšana.
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un tad atlasiet Advanced Fax Setup

(Faksa papilduzstādījumi).

3. Atlasiet Error Correction Mode (Kļūdu labošanas režīms).
4. Izvēlieties On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts).