Saņemto un atmiņā saglabāto faksu pārdrukāšana

background image

Saņemto un atmiņā saglabāto faksu pārdrukāšana

Ja funkcijas Backup fax (Faksa dublējumkopija) režīmu iestatāt kā On (Ieslēgts),
saņemtie faksi tiek saglabāti atmiņā, neskatoties uz to, vai printeris ir kļūdas stāvoklī,
vai nav.

Piezīme. Kad atmiņa ir pilna, saņemot jaunus faksus, vecākie izdrukātie faksi tiek
pārrakstīti. Ja nav izdrukāts neviens no saglabātajiem faksiem, printeris vairs
nesaņem nekādus faksa zvanus, kamēr nav izdrukāti vai izdzēsti atmiņā saglabātie
faksi. Dažus no atmiņā saglabātajiem faksiem ieteicams izdzēst drošības vai
konfidencialitātes apsvērumu dēļ.

Atkarībā no atmiņā esošo faksa ziņojumu izmēra, jūs varat atkārtoti drukāt līdz pat
astoņiem iepriekš drukātajiem faksa ziņojumiem, ja tie joprojām ir atmiņā. Piemēram,
iespējams, jums nepieciešams atkārtoti izdrukāt faksa ziņojumu, ja esat pazaudējis tā
pirmo izdruku.

Lai vēlreiz izdrukātu visus atmiņā saglabātos faksus, izmantojot printera vadības
paneli
1.
Pārliecinieties, lai galvenajā teknē būtu ievietots papīrs. Papildinformāciju skatiet

sadaļā Apdrukājamo materiālu ievietošana.

2. Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam izvēlieties Setup (Iestatīšana).
3. Pieskarieties Fax Setup (Faksa iestatīšana), pieskarieties Fax Tools (Faksa rīki)

un pēc tam atlasiet Reprint Faxes in Memory (Atkārtoti izdrukāt saglabātos faksa
ziņojumus).
Faksi tiek izdrukāti saņemšanai pretējā secībā, vispirms izdrukājot pēdējo
saglabāto faksu.

4. Ja vēlaties pārtraukt atmiņā esoša faksa ziņojuma atkārtotu drukāšanu,

pieskarieties (Atcelt poga).