Manuāla faksa saņemšana

background image

Manuāla faksa saņemšana

Faksa dublējumkopijas iestatīšana

Saņemto un atmiņā saglabāto faksu pārdrukāšana

Faksa saņemšanas pieprasījums

Faksu pāradresācija uz citu numuru

Saņemto faksu papīra formāta iestatīšana

Automātiskas samazināšanas iestatīšana ienākošajiem faksiem

Nevēlamu faksa sūtītāju numuru bloķēšana

Faksu saņemšana datorā, izmantojot funkciju HP Digital Fax (Fax to PC (Faksa
saņemšana PC datorā) un Fax to Mac (Faksa saņemšana Mac datorā))

Manuāla faksa saņemšana

Ja runājat pa tālruni, persona, ar kuru sarunājaties, var jums nosūtīt faksu, kamēr
tālruņa savienojums joprojām ir aktīvs. Šo procesu dēvē par manuālu faksa operāciju.
Lai saņemtu faksu manuāli, izpildiet šajā sadaļā sniegtos norādījumus.

Piezīme. Varat pacelt klausuli, lai runātu vai saklausītu faksa signālus.

Manuāli var saņemt faksus no tālruņa, kas:

ir tieši pieslēgts printerim (portam 2-EXT);

izmanto to pašu tālruņa līniju, bet nav tieši pieslēgts printerim.

Faksa saņemšana

53

background image

Lai saņemtu faksu manuāli
1.
Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts un galvenajā teknē ir ievietots papīrs.
2. Izņemiet oriģinālus no dokumentu padeves teknes.
3. Norādiet iestatījumam Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei)

pietiekami lielu vērtību, lai jums būtu pietiekami daudz laika atbildei uz ienākošo
zvanu, pirms to izdara printeris. Varat arī izslēgt iestatījumu Auto Answer
(Automātiskais atbildētājs), lai printeris automātiski neatbildētu uz ienākošajiem
zvaniem.

4. Ja sarunājaties ar sūtītāju pa tālruni, lūdziet viņam nospiest sava faksa aparāta

pogu Sākt.

5. Dzirdot faksa signālus no sūtītāja faksa aparāta, rīkojieties šādi:

a. Pieskarieties Fax (Fakss) un tad atlasiet Start Black (Sākt melnbaltu) vai Start

Color (Sākt krāsu).

b. Kad printeris sāk faksa saņemšanu, varat nolikt tālruņa klausuli vai saglabāt

tālruņa savienojumu. Faksa pārraides laikā tālruņa līnijā ir klusums.