Faksu pāradresācija uz citu numuru

background image

Faksu pāradresācija uz citu numuru

Var iestatīt, lai printeris pāradresētu faksus uz citu faksa numuru. Saņemtais krāsu
fakss tiek pārsūtīs melnbaltā krāsā.
HP iesaka pārbaudīt, vai numurs, uz kuru jāpārsūta fakss, darbojas. Lai pārliecinātos,
vai faksa aparāts var saņemt pārsūtītos faksus, nosūtiet pārbaudes faksu.

Lai pāradresētu faksus, izmantojot printera vadības paneli
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam izvēlieties Setup (Iestatīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un tad atlasiet Advanced Fax Setup

(Faksa papilduzstādījumi).

3. Pieskarieties Fax Forwarding (Faksu pāradresācija).
4. Pieskarieties On (Print and Forward) (Drukāt un pāradresēt), lai drukātu un

pārsūtītu faksu, vai izvēlieties On (Forward) (Pāradresēt), lai pāradresētu faksu.

Piezīme. Ja printeris nevar pāradresēt faksu norādītajam faksa aparātam
(piemēram, ja tas nav ieslēgts), printeris faksu izdrukā. Ja esat iestatījis, ka
printerim jādrukā kļūdu atskaites par saņemtajiem faksiem, tiek izdrukāta arī
kļūdas atskaite.

5. Kad tas tiek pieprasīts, ievadiet tā faksa aparāta numuru, kurš saņems

pāradresētos faksus, un tad nospiediet Done (Paveikts). Kad tiek prasīts, ievadiet
nepieciešamo informāciju: sākuma datums, sākuma laiks, beigu datums un beigu
laiks.

6. Faksu pāradresācija ir aktivizēta. Pieskarieties OK (Labi), lai apstiprinātu veikto

izvēli.
Ja printerim tiek pārtraukta strāvas padeve, kad ir iestatīta opcija Fax Forwarding
(Faksu pāradresācija), tas saglabā iestatījumu Fax Forwarding (Faksu
pāradresācija) un tālruņa numuru. Kad printerim tiek atjaunota strāvas padeve,
faksa pāradresēšanas uzstādījums joprojām ir On (Ieslēgts).

Piezīme. Faksu pāradresāciju var atcelt, opcijas Fax Forwarding (Faksu
pāradresācija) izvēlnē izvēloties Off (Izslēgts).

5. nodaļa

56

Fakss