Faksa dublējumkopijas iestatīšana

background image

Faksa dublējumkopijas iestatīšana

Atkarībā no jūsu vajadzībām un drošības prasībām varat iestatīt, lai printeris saglabātu
atmiņā visus saņemtos faksus, tikai kļūdainas darbības laikā saņemtos faksus vai
nevienu no saņemtajiem faksiem.
Ir pieejami turpmāk aprakstītie funkcijas Backup Fax (Faksa dublējumkopija) režīmi:

On (Ieslēgts)

Noklusētais iestatījums. Ja opcija Backup fax (Faksa dublējumkopija) ir
iestatīta kā On (Ieslēgts), printeris saglabā visus saņemtos faksus
atmiņā. Tas dod iespēju atkārtoti izdrukāt pēdējos astoņus iepriekš
drukātos faksus, ja tie vēl ir saglabāti atmiņā.

Piezīme. Kad printera atmiņā paliek maz vietas, saņemot jaunus
faksus, tiek pārrakstīti vecākie izdrukātie. Ja atmiņa ir pilna ar
neizdrukātiem faksiem, printeris pārtrauc atbildēt uz ienākošajiem faksa
zvaniem.

Piezīme. Ja saņemat pārāk lielu faksu, piemēram, ļoti detalizētu krāsu
fotoattēlu, tas var netikt saglabāts atmiņā, jo nepietiek vietas.

On Error Only
(Tikai kļūdas
gadījumā)

Liek printerim saglabāt faksus atmiņā tikai tad, ja radies kļūdas stāvoklis,
kas liedz printerim izdrukāt faksus (piemēram, ja printerī ir beidzies
papīrs). Printeris turpina saglabāt ienākošos faksus, kamēr ir brīva vieta
atmiņā. (Ja atmiņa ir pilna, printeris pārtrauc atbildēt uz ienākošajiem
faksa zvaniem.) Pēc kļūdas novēršanas atmiņā saglabātie faksi tiek
automātiski izdrukāti, un tad tie no atmiņas tiek izdzēsti.

Off (Izslēgts)

Faksa ziņojumi nekad netiek saglabāti atmiņā. Piemēram, drošības
apsvērumu dēļ jūs varat gribēt izslēgt funkciju Backup fax (Faksa
dublējumkopija). Ja rodas kļūda, kuras rezultātā printeris nevar drukāt
(piemēram, printerī ir beidzies papīrs), printeris pārtrauc atbildēt uz
ienākošajiem faksa zvaniem.

5. nodaļa

54

Fakss

background image

Piezīme. Ja funkcija Backup Fax (Faksa dublējumkopija) ir iespējota un jūs
izslēdzat printeri, visi atmiņā saglabātie faksa ziņojumi tiek izdzēsti, ieskaitot
jebkurus vēl neizdrukātus faksa ziņojumus, kurus saņēmāt, kamēr printeris bija
kļūdas stāvoklī. Jums jāsazinās ar sūtītājiem un jāpalūdz tiem vēlreiz nosūtīt
neizdrukātos faksus. Lai redzētu saņemto faksu sarakstu, jāizdrukā Fax Log
(Faksa žurnāls). Izslēdzot ierīci, Fax Log (Faksa žurnāls) netiek izdzēsts.

Lai iestatītu faksa dublējumkopiju, izmantojot printera vadības paneli
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam izvēlieties Setup (Iestatīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un tad atlasiet Advanced Fax Setup

(Faksa papilduzstādījumi).

3. Pieskarieties Backup Fax Reception (Faksa dublējumkopijas saņemšana).
4. Pieskarieties On (Ieslēgts), On Error Only (Tikai kļūdas gadījumā) vai Off

(Izslēgts).