Zvana atkārtošanas opciju iestatīšana

background image

Zvana atkārtošanas opciju iestatīšana

Ja printeris nevar nosūtīt faksu, jo saņemošais faksa aparāts neatbild vai ir aizņemts,
printeris mēģina atkārtot zvanu, pamatojoties uz iestatījumiem, kas norādīti
gadījumiem, kad adresāta numurs ir aizņemts vai neatbild. Izmantojiet tālāk minēto
procedūru, lai ieslēgtu vai izslēgtu šīs opcijas.

Busy redial (Atkārtoti izsaukt aizņemtu numuru): ja šī opcija ir ieslēgta, printeris
automātiski atkārto numura izsaukšanu, ja tiek saņemts aizņemts signāls. Šī
opcijas rūpnīcā iestatītā noklusējuma vērtība ir On (Ieslēgts).

No answer redial (Atkārtoti izsaukt numuru, kas neatbild): ja šī opcija ir ieslēgta,
printeris automātiski atkārto numura izsaukšanu, ja saņemošais faksa aparāts
neatbild. Šīs opcijas rūpnīcā iestatītā noklusējuma vērtība ir Off (Izslēgts).

Faksa iestatījumu maiņa

67

background image

Lai iestatītu atkārtota izsaukuma opcijas
1.
Pieskarieties (bultiņa pa labi) un pēc tam pieskarieties Setup (Uzstādīšana).
2. Pieskarieties Fax Setup (Faksa uzstādīšana) un pēc tam atlasiet Advanced Fax

Setup (Faksa papilduzstādījumi).

3. Pieskarieties Busy Redial (Atkārtot izsaukumu, kad aizņemts) vai No Answer

Redial (Atkārtot izsaukumu, kad neatbild) un pēc tam izvēlieties atbilstošās opcijas.